Katalog podpůrných opatření

4.4.2.2

Pomůcky k TV (podkarta)

 • Vlasta Pešková
 • Ivana Slámová
Oblast podpory:
 • Pomůcky
Cílové skupiny:
 • ZŠ - 1. stupeň
 • ZŠ - 2. stupeň


Projevy na straně žáka, na které opatření reaguje

 • Žák má postižení hrubé a jemné motoriky.
 • Neurologické zdravotní postižení žáka.

Popis opatření

V čem spočívá

Navzdory některým tradičním pohledům veřejnosti i odborníků by tělesná výchova jako vyučovací předmět neměla primárně sloužit jen ke zvyšování motorické výkonnosti. Žák se zdravotním postižením by neměl být z výuky tělesné výchovy vylučován. Vždy je možné najít vhodné alternativy i u žáků s motorickým postižením. Povinností pedagoga je uzpůsobit jednotlivé činnosti tak, aby měli možnost účastnit se všichni žáci. S využitím kompenzačních pomůcek a upravených metodických postupů toho může dosáhnout. Zařazování jednotlivých žáků s tělesným postižením do tělesné výchovy, indikace a kontraindikace jednotlivých druhů cvičení a sportů se děje na podkladě lékařského rozhodnutí a po konzultaci s fyzioterapeutem.

Při školní docházce žáků s motorickým postižením nesmí pedagog opomíjet ani potřebu relaxace v průběhu vyučování. Využívá takové techniky a postupy, které navozují stav tělesného i psychického uvolnění. Relaxaci zařazuje v průběhu celého edukačního procesu. Způsoby relaxace je vhodné konzultovat s fyzioterapeutem dle individuálních potřeb konkrétního žáka. Pomůcky pro tělesnou výchovu a relaxaci jsou uvedeny v metodice.

Čemu pomáhá

 • Zařazením pravidelné pohybové aktivity přispívá učitel k všeobecnému rozvoji tělesných a duševních schopností žáka.
 • Ve spojení s příjemnými prožitky umožňuje vyučující přirozenější a snazší začlenění žáka do sociální skupiny vrstevníků a navázání kamarádských vztahů.
 • Pedagog navozením přirozených situací učí žáka respektovat pravidla, spolupracovat, tolerovat odlišnosti.
 • Umožněním relaxace žáka pomáhá pedagog předejít možnému zhoršování zdravotního stavu, ke kterému může dojít v důsledku nesprávného držení těla, nesprávných kompenzačních návyků a jednostranného přetěžování.

Aplikace opatření a specifikace podmínek

Na některé pomůcky poskytuje ze svých zdrojů finanční prostředky MŠMT ČR. Škola může získat finanční prostředky na pořízení kompenzační pomůcky ze zdrojů MŠMT ČR z rozpočtu školy, z části „ostatní neinvestiční výdaje“ (ONIV). Dále OŠMT krajských úřadů v souladu s čl. II směrnice MŠMT ČR č. j. 28 768/2005-45 vyčleňuje z finančních prostředků prostředky pro řešení zvláštních věcných okruhů, které nelze promítnout do rozpisu rozpočtu prostřednictvím krajských normativů. Možnosti se liší dle rozpočtu krajů. Možné je též využít každoročně vyhlašované dotační a rozvojové programy MŠMT ČR. Ředitel školy se může obrátit i na různé nadace a nadační fondy.

Je možné využít také půjčovny pomůcek specifických organizací a prodejců i distributorů. Jejich výčet lze nalézt v publikaci Z. Žižky Pomůcky pro osoby se zdravotním postižením (viz metodické zdroje). Na nadace a nadační fondy, které podporují osoby se zdravotním postižením, se mohou obracet také zákonní zástupci.

Na co klást důraz

 • Zhodnocení (diagnostika) individuálních potřeb žáka.
 • Volba vhodné pomůcky a její vyzkoušení.
 • Správné využívání pomůcky v průběhu vzdělávání.
 • V případě těžšího motorického postižení potřebujeme specifické kompenzační pomůcky.
 • Přítomnost asistenta pedagoga umožní učiteli organizační úpravy v průběhu hodiny.
 • Snížený počet žáků pomůže k individualizaci přístupu a k zajištění bezpečnosti všech žáků.

rizika

 • Chybějící vzdělání v oblasti aplikovaných pohybových aktivit (APA) ze strany pedagogů.
 • Nedostatečné personální zabezpečení (asistent pedagoga).
 • Nebezpečí úrazů.
 • Vysoký počet žáků ve třídě.
 • Chybějící kompenzační pomůcky.
 • Nedostatek finančních prostředků školy na pořízení pomůcky.
 • Bariérovost prostředí školy.
 • Vysoký počet žáků ve třídě.
 • Vyšší nároky na řízení lidských zdrojů.

Ilustrační příklad

Příkladem dobré praxe je zařazení žáka na mechanickém vozíku s převažujícím postižením dolních končetin na 1. stupni ZŠ. Žák se účastní tělesné výchovy spolu se svojí třídou. Na začátku vyučovací hodiny v rámci pohybových her učitel vybírá pro děti společnou činnost s „motorickým padákem“. Všichni žáci stojí v kruhu, integrovaný žák sedí na vozíku a společně padák přidržují, pohybují s ním podle instrukcí pedagoga. Tato didaktická pomůcka umožňuje bezproblémové zapojení žáka s motorickým postižením do společné činnosti třídy, pedagogická asistence při této činnosti není potřebná.

Cílové skupiny

MŠ, ZŠ 1. stupeň, ZŠ 2. stupeň, SŠ.

Varianty opatření dle stupňů podpory

Stupeň 1

Žák využívá běžné pomůcky a náčiní pro tělesnou výchovu a relaxaci. Je vhodné využívat odlehčené, textilní nebo molitanové pomůcky, např. molitanové míčky, reflexní a masážní pomůcky, skákací míče s držáky, rehabilitační míče a válce, overbally, kruhy, tyče, látkové míče, megabloky a blokmoduly, dotekové desky a smyslové chodníčky, balanční pomůcky, trampolínu, motorický padák, pohybovou hru „Mé tělo“, plavecké pomůcky. Respektujeme motorickou neobratnost, nevyrovnané tempo žáka, zařazujeme ho do hodin zdravotní tělesné výchovy.

Stupeň 2

Pedagog u žáka respektuje obecné cíle TV, ale současně realizuje změny nutné pro participaci žáka s postižením. Vzhledem k charakteru postižení a po zvážení podmínek školy modifikuje obsah a upravuje organizaci školní TV. Využívá pomůcky uvedené ve stupni 1, může použít též tříkolku. Vypracovává IVP, který zohledňuje využití kompenzačních pomůcek a organizačních úprav vyučovací hodiny. Stanovená opatření konzultuje s odborným pracovníkem SPC, se souhlasem zákonných zástupců i s odborným lékařem a fyzioterapeutem žáka.

Stupeň 3

U žáka využívá pedagog při vyučování TV pedagogickou asistenci, a to k vybraným aktivitám nebo po celou dobu vyučovací jednotky. Může kombinovat běžnou TV a činnosti s asistentem pedagoga či ostatními spolužáky v rámci segregovaných činností. Využívá kromě výše uvedených pomůcek např. lezítko, odrážedlo, Bocciu, sportovní vozík, handbike, tandemové kolo, monoski, biski, hokejovou sledge.

Stupeň 4

U žáka využívá pedagog podporu asistenta pedagoga po celou dobu vyučovací jednotky. Umožňuje kombinace různých forem TV. V rámci individuálního vzdělávacího plánu může být kombinována školou organizovaná výuka, která je redukována a umožňuje spolupráci s aktivitami jiných subjektů. Pedagog využívá kromě výše uvedených pomůcek např. bazén s relaxačními míčky, antidekubitní podložky a podložky k válení, vozík za kolo.

Stupeň 5

Žák navštěvuje s podporou asistenta pedagoga běžnou skupinovou TV či paralelní TV na základě pedagogem stanoveného rozvrhu. Segregované činnosti představují pohybové aktivity, které žák s postižením uskutečňuje v jiný čas než ostatní žáci nebo s jiným obsahem, např. pod vedením odborníka – fyzioterapeuta. Výuka je redukována a umožňuje spolupráci s aktivitami jiných subjektů, např. zdravotnického zařízení. Pedagog využívá pomůcky uvedené v předchozích stupních.

Metodické zdroje, odkazy, odborná literatura

1. JEŠINA, O.; KUDLÁČEK, M. http://www.apa.upol.cz/web/index.php/e-learningove-texty-cols3/telesna-vychova.html. 2010.

2. KURKOVÁ, P. Pohybové aktivity a sport osob se zdravotním postižením: adresář kontaktů. Olomouc: Univerzita Palackého, Fakulta tělesné kultury.

3. Nápadník – sborník informací a rad pro život s postižením. 2011. Brno. Liga vozíčkářů. www.ligavozic.cz.

Odkazy např.:

http://www.maxim-zdr.cz

http://www.benecykl.cz

http://www.wesco.cz/obchod

http://www.cstps.cz

http://www.ligavozic.cz