Katalog podpůrných opatření

4.4.3

Kompenzační a reedukační pomůcky

 • Vlasta Pešková
 • Ivana Slámová
Oblast podpory:
 • Pomůcky
Cílové skupiny:
 • ZŠ - 1. stupeň
 • ZŠ - 2. stupeň


Projevy na straně žáka, na které opatření reaguje

 • Žák má těžké motorické postižení, případně závažné onemocnění vyžadující využití kompenzačních a reedukačních pomůcek.
 • Žák má problémy v oblasti vzdělávání (neschopnost nebo omezená schopnost získávání vědomostí a dovedností běžným způsobem).
 • Žák má problémy v samostatnosti a nezávislosti (ve zvládání každodenních činností nezbytných pro zajištění základních potřeb).

Popis opatření

V čem spočívá

S pomocí kompenzační a reedukační pomůcky může učitel zabezpečit co největší samostatnost žáka v průběhu školního vzdělávání. Např. udržování čistoty je pro žáky s tělesným postižením mnohem náročnější než pro dítě zdravé. Zvýšená potivost, někdy i menší či větší problémy s inkontinencí mohou být na překážku a mohou žáky během školního vyučování enervovat. U dívek na vozíku je tato situace ještě mnohem náročnější a může být i skrytým důvodem, proč dívky nebudou chtít chodit do školy. Významným pomocníkem pro žáky s tělesným postižením jsou upravené věci denní potřeby.

Podrobněji uvedeno na podkartách:

4.3.1 Pomůcky k vybavení třídy,

4.3.2 Pomůcky usnadňující sebeobsluhu.

Čemu pomáhá

 • Kompenzačními a reedukačními pomůckami pro žáky s tělesným postižením podporuje pedagog samostatnost žáka při socializaci v prostředí školy.

Aplikace opatření a specifikace podmínek

Volba kompenzační a reedukační pomůcky by měla následovat po uváženém zhodnocení individuálních potřeb jedince na základě konzultace se školským poradenským zařízením a ergoterapeutem. Před konečným rozhodnutím o pořízení konkrétní kompenzační pomůcky je zpravidla nezbytné si pomůcku vyzkoušet. Následně je nutné naučit se pomůcku správně používat a umět využívat všechny funkce, které pomůcka umožňuje a nabízí.

Škola může získat finanční prostředky na pořízení kompenzační pomůcky ze zdrojů MŠMT ČR z rozpočtu školy, z části „ostatní neinvestiční výdaje“ (ONIV). Dále OŠMT krajských úřadů v souladu s čl. II směrnice MŠMT ČR č. j. 28 768/2005-45 vyčleňuje z finančních prostředků prostředky pro řešení zvláštních věcných okruhů, které nelze promítnout do rozpisu rozpočtu prostřednictvím krajských normativů. Škola se může tedy obrátit se žádostí o finanční prostředky na pořízení pomůcky pro konkrétního žáka na základě doporučení SPC na krajský úřad, a získat tak peníze ještě mimo normativ přidělený škole. Možnosti se liší dle rozpočtu krajů. Možné je též využít každoročně vyhlašované dotační a rozvojové programy MŠMT ČR. Ředitel školy se může obrátit i na různé nadace a nadační fondy.

Je možné využít také půjčovny pomůcek specifických organizací a prodejců i distributorů. Jejich výčet lze nalézt v publikaci Z. Žižky Pomůcky pro osoby se zdravotním postižením (viz metodické zdroje).

Na co klást důraz

 • Zhodnocení (diagnostika) individuálních potřeb žáka.
 • Volba vhodné pomůcky, její vyzkoušení a správné využívání pomůcky v průběhu vzdělávání.

rizika

 • Nedostatek finančních prostředků.
 • Bariérovost a technické překážky v prostředí školy.