Katalog podpůrných opatření

4.4.3.2

Pomůcky usnadňující sebeobsluhu (podkarta)

 • Vlasta Pešková
 • Ivana Slámová
Oblast podpory:
 • Pomůcky
Cílové skupiny:
 • ZŠ - 1. stupeň
 • ZŠ - 2. stupeň


Projevy na straně žáka, na které opatření reaguje

 • Žák má těžké motorické postižení znesnadňující samostatné vykonávání sebeobslužných činností.

Popis opatření

V čem spočívá

S pomocí kompenzační pomůcky může učitel zabezpečit co největší samostatnost žáka v průběhu školního vzdělávání. Např. udržování čistoty je pro žáky s tělesným postižením mnohem náročnější než pro dítě zdravé. Zvýšená potivost, někdy i menší či větší problémy s inkontinencí mohou být na překážku a mohou žáky během školního vyučování enervovat. U dívek na vozíku je tato situace ještě mnohem náročnější a může být i skrytým důvodem, proč dívky nebudou chtít chodit do školy. Významným pomocníkem pro žáky s tělesným postižením jsou upravené věci denní potřeby.

Mezi pomůcky usnadňující sebeobsluhu patří:

 • podavače předmětů;
 • pomůcky na zapínání knoflíků;
 • navlékače ponožek a punčoch;
 • nástavce na WC, nástavce na WC s fixačním pásem;
 • madla k WC;
 • automatické bidety;
 • zdravotnické lehátko pro zajištění osobní hygieny;
 • přesouvací prkno pro snazší přesun z vozíku;
 • závěsy a zvedáky;
 • kolejnicové stropní zvedáky;
 • systémy záchytných madel;
 • držák toaletního papíru;
 • speciální nádobí – pítka, hrnky, talíře, příbory, fixační pásky k příborům;
 • držák nápojů na vozík;
 • tác na převoz jídla;
 • protiskluzová podložka.

Fotografie pomůcek lze nalézt v odkazech uvedených na konci kapitoly.

Čemu pomáhá

 • Kompenzační pomůckou pro žáky s tělesným postižením usnadňující sebeobsluhu podporuje pedagog samostatnost žáka při socializaci v prostředí školy.

Aplikace opatření a specifikace podmínek

Volba kompenzační pomůcky pro sebeobsluhu by měla následovat po uváženém zhodnocení individuálních potřeb jedince na základě konzultace se školským poradenským zařízením a ergoterapeutem. Před konečným rozhodnutím o pořízení konkrétní kompenzační pomůcky je zpravidla nezbytné si pomůcku vyzkoušet. Následně je nutné naučit se pomůcku správně používat a umět využívat všechny funkce, které pomůcka umožňuje a nabízí.

Škola může získat finanční prostředky na pořízení kompenzační pomůcky ze zdrojů MŠMT ČR z rozpočtu školy, z části ostatní neinvestiční výdaje (ONIV). Dále OŠMT krajských úřadů v souladu s čl. II směrnice MŠMT ČR č. j. 28 768/2005-45 vyčleňuje z finančních prostředků prostředky pro řešení zvláštních věcných okruhů, které nelze promítnout do rozpisu rozpočtu prostřednictvím krajských normativů. Možnosti se liší dle rozpočtu krajů. Možné je též využít každoročně vyhlašované dotační a rozvojové programy MŠMT ČR. Ředitel školy se může obrátit i na různé nadace a nadační fondy.

Na co klást důraz

 • Zhodnocení (diagnostika) individuálních potřeb žáka.
 • Volba vhodné pomůcky a její vyzkoušení.
 • Správné využívání pomůcky v průběhu vzdělávání.
 • Podpora v oblasti sebeobsluhy se někdy může překrývat s poskytováním osobní asistence a zdravotními výkony.

rizika

 • Nedostatek finančních prostředků.
 • Bariérovost a technické překážky v prostředí školy.

Ilustrační příklad

Příkladem dobré praxe je zařazení žákyně s těžkým progresivním motorickým postižením, s minimální schopností sebeobsluhy na druhý stupeň ZŠ. Sebeobslužné činnosti i v oblasti zabezpečení osobní hygieny zajišťuje asistentka pedagoga. Pro zvládnutí této náročné situace škola pořídila elektronický bidet. Finanční prostředky získala od nadace, která poskytuje příspěvky pro osoby se zdravotním postižením (viz metodické zdroje – Žižka). Firma, která pomůcku dodala, proškolila odpovědného pracovníka v bezpečném ovládání.

Cílové skupiny

MŠ, ZŠ 1. stupeň, ZŠ 2. stupeň, SŠ.

Varianty opatření dle stupňů podpory

Stupeň 1

Žák v průběhu docházky do MŠ získává a upevňuje si s pomocí pedagoga sebeobslužné dovednosti, je samostatně mobilní. Tolerujeme opožděný vývoj vzhledem k věku. Žák v ZŠ a SŠ je plně mobilní, veškeré činnosti zvládá samostatně nebo s drobnou pomocí. Pedagog toleruje pomalejší tempo a neobratnost při vykonávání sebeobslužných činností, poskytuje drobnou dopomoc během přípravy pomůcek, při oblékání, při jídle, hygieně.

Stupeň 2

Žák během docházky do MŠ využívá s podporou pedagogického pracovníka pro nácvik sebeobslužných dovedností běžné pomůcky. Nácvik sebeobslužných dovedností zařazuje pedagog na ZŠ do obsahu vyučovacího předmětu pracovní činnosti a zohledňuje tuto problematiku v individuálním vzdělávacím plánu. Stanovená opatření zavádíme a vyhodnocujeme ve spolupráci se školským poradenským zařízením, se souhlasem zákonných zástupců.

Stupeň 3

Žák může využívat např. podavače předmětů, madla k WC, u inkontinentních žáků zdravotnické lehátko pro zajištění osobní hygieny, systémy záchytných madel, držák toaletního papíru, tác na převoz jídla s protiskluzovou podložkou. Obvyklá je úprava prostředí ve škole. Protože žák zvládá sebeobsluhu jen částečně, s dopomocí, vzniká potřeba zařazení dalšího pedagogického pracovníka – asistenta pedagoga.

Stupeň 4

Žák zvládá sebeobsluhu jen s dopomocí pedagogického pracovníka. V omezené míře ovládá manipulaci s jednoduššími pomůckami pro sebeobsluhu, ale s pomocí využívá i složitější technické pomůcky. Jedná se např. o nástavce na WC, nástavce na WC s fixačním pásem, automatické bidety, přesouvací prkno pro snazší přesun z vozíku, závěsy a zvedáky, kolejnicové stropní zvedáky, speciální nádobí. Obvyklá je úprava prostředí ve třídě a ve škole.

Stupeň 5

Žák sebeobsluhu nezvládá, je zcela závislý na kompenzační pomůcce a dopomoci. Při vzdělávání je nezbytné využívat finančně náročných kompenzačních pomůcek a vždy je nutná i úprava prostředí ve třídě a ve škole. V MŠ z důvodu nižší hmotnosti žáků není potřeba využívat závěsy, zvedáky, kolejnicové stropní systémy. V odůvodněných případech je u starších žáků potřebné zařazení třetího pedagoga (popřípadě osobního asistenta) ve třídě (škole) z důvodu zajištění bezpečné manipulace a zajištění sebeobslužných úkonů. Po celou dobu školní docházky do ZŠ a SŠ pedagog upravuje organizaci vyučovací hodiny a zavádí individuální vzdělávací plán zohledňující potřebu většího časového prostoru na zajištění sebeobsluhy a osobní hygieny.

Metodické zdroje, odkazy, odborná literatura

1. Bydlení bez bariér. Ke stažení na: www.ligavozic.cz.

2. KUBÍČOVÁ, Z.; KUBÍČE, J. Kompenzační a didaktické pomůcky pro děti a žáky s tělesným postižením v mateřské a základní škole. Praha: Septima, 2001. ISBN 80-7216-166-0.

3. Nápadník – sborník informací a rad pro život s postižením. Brno: Liga vozíčkářů. www.ligavozic.cz.

4. ŽIŽKA, Z. Pomůcky pro osoby se zdravotním postižením. Praha: Národní rada osob se zdravotním postižením ČR, 2012. ISBN 978-80-87181-07-2. www.nrzp.cz.

Kompenzační pomůcky usnadňující sebeobsluhu nabízí např.:

http://www.dmapraha.cz

http://www.ortoservis.cz

http://www.meyra.cz

http://www.medicco.cz

http://www.R82.cz

http://www.ottobock.cz

http://www.sivak.cz

http://www.pomucky.com

http://www.prolifeweb.cz