Katalog podpůrných opatření

4.4.2.3

Pomůcky k alternativní a augmentativní komunikaci (podkarta)

 • Vlasta Pešková
 • Ivana Slámová
Oblast podpory:
 • Pomůcky
Cílové skupiny:
 • ZŠ - 1. stupeň
 • ZŠ - 2. stupeň


Projevy na straně žáka, na které opatření reaguje

 • Narušená komunikační schopnost žáka.
 • U žáka se projevují velké rozdíly mezi receptivní a expresivní složkou komunikace – dobrá schopnost porozumět mluvené řeči, ale malá možnost se verbálně vyjadřovat.
 • Žák má ztížené navazování sociálních vztahů.
 • Žák není schopen poskytovat pedagogovi optimální zpětnou vazbu.

Popis opatření

V čem spočívá

Narušení komunikační schopnosti limituje sociální interakce daného jedince. Ke komunikaci osob s narušenou komunikační schopností slouží jako alternativa běžné komunikace náhradní a podpůrné způsoby komunikace, tzv. systémy alternativní a augmentativní komunikace (AAK). Při budování podpůrných nebo náhradních komunikačních systémů učitel využívá všech schopností žáka. Zásadou je vždy to, aby způsob dorozumívání byl co nejpřirozenější. Alternativní komunikace využívá systémy bez pomůcek i systémy s pomůckami.

Pod systémy bez pomůcek můžeme zahrnout cílené pohledy očí, mimiku, gesta, gestikulaci, manuální znaky.

Mezi kompenzační pomůcky pro komunikační systémy s pomůckami patří:

 • Předměty – trojrozměrné symboly.
 • Fotografie různých velikostí – nejrealističtější dvojrozměrné znázornění, je srozumitelnější než obrázek či grafický symbol.
 • Systémy grafických symbolů – piktogramy černobílé či barevné, můžeme je využívat pro výuku čtení u žáků s postižením, pomáhají pochopit strukturu prostředí, sled činností v čase, stavbu věty, můžeme jimi vyjádřit i abstraktní jazykové pojmy.
 • Komunikační tabulky se symboly. Jednoduché komunikátory (např. BIGmack, LITTLEmack) – umožňují nahrát jeden vzkaz nebo sdělení.
 • Sekvenční komunikátory (např. Step by step) – umožňují nahrát vzkazy.
 • Komunikační tabulky s písmeny – žák ukazuje podle svých motorických možností na jednotlivá písmena tabulky, pomocí nich skládá slova a komunikuje.
 • Technické pomůcky s hlasovým výstupem – přístroje (komunikátory Go Talk 4+, Go Talk 9+, Go Talk 20+) s hlasovým výstupem s omezeným počtem vzkazů, sdělení jsou označena obrázky, fotografiemi, symboly, nápisem.
 • Počítače, tablety – vybavené speciálním softwarem pro alternativní komunikaci a vytváření komunikačních symbolů a tabulek, bližší informace lze najít na stránkách www.alternativnikomunikace.cz.
 • Obrázkové klávesnice – na obrazovce počítače je její schéma a žák je ovládá s pomocí myši.
 • Dotykové monitory.

Podrobněji v metodice. Fotografie pomůcek lze nalézt v uvedených odkazech na konci kapitoly.

Čemu pomáhá

 • Využíváním AAK učitel minimalizuje možnost vzniku komunikačního deficitu a vytváří nový či náhradní komunikační kanál.
 • S pomocí AAK se učitel pokouší přechodně nebo trvale kompenzovat projevy poruchy a postižení u osob se závažným postižením řeči, jazyka a psaní.
 • Alternativní komunikační systémy nahrazují mluvenou řeč.

Aplikace opatření a specifikace podmínek

Volba kompenzační pomůcky pro získávání a uchování informací by měla následovat po uváženém zhodnocení individuálních potřeb jedince na základě konzultace se školským poradenským zařízením. Před konečným rozhodnutím o pořízení konkrétní kompenzační pomůcky je zpravidla nezbytné si pomůcku vyzkoušet. Následně je nutné naučit se pomůcku správně používat a umět využívat všechny funkce, které pomůcka umožňuje a nabízí.

Škola může získat finanční prostředky na pořízení kompenzační pomůcky ze zdrojů MŠMT ČR z rozpočtu školy, z části „ostatní neinvestiční výdaje“ (ONIV). Dále OŠMT krajských úřadů v souladu s čl. II směrnice MŠMT ČR č. j. 28 768/2005-45 vyčleňuje z finančních prostředků prostředky pro řešení zvláštních věcných okruhů, které nelze promítnout do rozpisu rozpočtu prostřednictvím krajských normativů. Škola se může tedy obrátit se žádostí o finanční prostředky na pořízení pomůcky pro konkrétního žáka na základě doporučení SPC na krajský úřad, a získat tak peníze ještě mimo normativ přidělený škole. Možnosti se liší dle rozpočtu krajů. Možné je též využít každoročně vyhlašované dotační a rozvojové programy MŠMT ČR. Ředitel školy se může obrátit i na různé nadace a nadační fondy.

Je možné využít také půjčovny pomůcek specifických organizací a prodejců i distributorů. Jejich výčet lze nalézt v publikaci Z. Žižky Pomůcky pro osoby se zdravotním postižením (viz metodické zdroje).

Na co klást důraz

 • Zhodnocení (diagnostika) individuálních komunikačních schopností žáka.
 • Volba vhodné pomůcky a její vyzkoušení.
 • Využívání pomůcky v průběhu vzdělávání.
 • Vést k využívání nabytých komunikačních schopností i v mimoškolním prostředí.
 • Spolupráce s rodinou žáka.

rizika

 • Nedostatek finančních prostředků.
 • Potřeba proškolení, kurzu k obsluze technické pomůcky pro AAK a proškolení pedagogů v metodice práce se specifickými komunikačními systémy.
 • Složitá a časově náročná výroba některých pomůcek.

Ilustrační příklad

Případem dobré praxe je začlenění žáka s kombinací motorického a závažného řečového postižení na ١. stupni základní školy. Tento žák využívá systém alternativní komunikace VOKS. Škola prostřednictvím třídního učitele a pedagogického asistenta žáka navázala se souhlasem rodičů kontakt s logopedem, který systém náhradní komunikace spolu s SPC zavedl již v předškolním věku. Oba pracovníci školy byli zaškoleni pracovníkem SPC a využívají průběžné konzultace k vedení žáka. Systém alternativní komunikace je využíván při vyučování, zásobník kartiček odpovídajících tematickému obsahu vyučování vytváří asistent pedagoga. Pomocí sestavování obrázků na komunikačních paletách nebo větných proužcích se může žák vyjádřit a prokázat svoje znalosti v jednotlivých vyučovacích předmětech.

Cílové skupiny

MŠ, ZŠ 1. stupeň, ZŠ 2. stupeň, SŠ.

Varianty opatření dle stupňů podpory

Stupeň 1

V tomto stupni se kompenzační pomůcky pro alternativní a augmentativní komunikaci neaplikují.

Stupeň 2

V tomto stupni se kompenzační pomůcky pro alternativní a augmentativní komunikaci neaplikují.

Stupeň 3

V tomto stupni se kompenzační pomůcky pro alternativní a augmentativní komunikaci neaplikují.

Stupeň 4

V MŠ využíváme např. předměty a hračky, fotografie různých velikostí, komunikační tabulky se symboly, na 1. a 2. stupni ZŠ a na SŠ používáme zpravidla fotografie, systémy grafických symbolů, komunikační tabulky se symboly, komunikátory, sekvenční komunikátory, technické pomůcky s hlasovým výstupem, počítače a tablety se speciálním softwarem pro AAK, obrázkové klávesnice, dotykové monitory. Žák je schopen samostatné manipulace s předměty, symboly, obrázky, komunikátory. Zavádíme individuální vzdělávací plán s důrazem na zavedení AAK do všech vyučovacích předmětů. Stanovená opatření zavádíme a vyhodnocujeme ve spolupráci se školským poradenským zařízením a se souhlasem zákonných zástupců s logopedem žáka. Potřebné je zařazení dalšího pedagogického pracovníka – asistenta pedagoga. Obvyklá je úprava prostředí ve třídě – prostor pro práci s počítačem, umístění komunikační tabule.

Stupeň 5

Žák využívá pomůcky pro AAK, ale není schopen samostatné manipulace s předměty, symboly, obrázky, komunikátory. Jedná se především o dotykové monitory a PC technologie. Žáci mohou být v režimu individuálního vzdělávání (vzdělávání v domácím prostředí).

Metodické zdroje, odkazy, odborná literatura

1. ČADOVÁ, E. a kol. Metodika práce se žákem s tělesným postižením a zdravotním znevýhodněním. Olomouc: Univerzita Palackého, 2012.

2. HEMZÁČKOVÁ, H.; KUBOVÁ, L. Čteme obrázky – procesní schémata. Praha: Parta, 2011. ISBN 978-80-7320-055-8.

3. KNAPCOVÁ, M. Výměnný obrázkový komunikační systém VOKS. Praha: IPPP.

4. KOPECKÁ, K.; SPURNÁ, M. Metodika rehabilitačního vzdělávacího programu. Pardubice: Základní a praktická škola Svítání, o. p. s.

5. KUBOVÁ, L. Řeč obrázků – piktogramy. Praha: Parta, 2011. ISBN 978-80-7320-175-3.

6. Nápadník – sborník informací a rad pro život s postižením. Brno: Liga vozíčkářů, 2011. www.ligavozic.cz.

7. ŽIŽKA, Z. Pomůcky pro osoby se zdravotním postižením. Praha: Národní rada osob se zdravotním postižením, 2012. ISBN 978-80-87181-07-2.

Pomůcky pro AAK nabízí např.:

http://www.alternativnikomunikace.cz

http://www.itaac.com/

http://lifetool.diakonie.cz/

http://www.petit-os.cz/

http://www.saak-os.cz

http://www.oskola.cz – kartičky vašim dětem