Katalog podpůrných opatření

4.4.2.5

Pomůcky pro rozvoj manuálních dovedností (podkarta)

 • Vlasta Pešková
 • Ivana Slámová
Oblast podpory:
 • Pomůcky
Cílové skupiny:
 • ZŠ - 1. stupeň
 • ZŠ - 2. stupeň


Projevy na straně žáka, na které opatření reaguje

 • Žák má těžší motorické a kombinované postižení.
 • Žák má těžší úchopové vady.

Popis opatření

V čem spočívá

S pomocí kompenzačních pomůcek pro rozvoj manuálních dovedností pedagog umožní žákovi rozšíření spektra činností, které vedou k získání základních uživatelských dovedností v různých oborech lidské činnosti a přispívají k vytváření životní a profesní orientace. Pomůcky žákovi umožňují ve vyšší míře se seznámit se světem práce a osvojit si základní pracovní postupy. Tento druh pomůcek vyučující uplatní ve škole především ve vzdělávací oblasti Člověk a svět práce, ale mají své místo i v činnostech zaměřených na sebeobsluhu a samostatnost ve škole (samostatná příprava učebních pomůcek, rozvoj jemné motoriky, oblékání, hygiena atd.). Pedagog žáka nevylučuje z výuky předmětu pracovní činnosti (pracovní vyučování).

Pomůcky a materiály pro rozvoj manuálních dovedností jsou podrobněji uvedeny v metodice. Fotografie pomůcek lze nalézt v odkazech uvedených na konci kapitoly.

Čemu pomáhá

 • Pedagog rozvíjí u žáka schopnost samostatného plánování provedení činnosti.
 • Podporuje zvládnutí osamostatňování se v rozhodování a soběstačnost.
 • Vede žáka k vyšší samostatnosti jednak při vyučování předmětů zaměřených na rozvoj manuálních dovedností (Člověk a svět práce), ale i při běžných školních aktivitách.
 • Podporuje schopnost překonávat překážky.
 • Usnadňuje základní orientaci při výběru povolání a pozdější profesní a sociální začlenění.

Aplikace opatření a specifikace podmínek

Pomůcky pro rozvoj manuálních dovedností zabezpečuje většinou škola ze svého rozpočtu, některé obstarávají zákonní zástupci jako součást běžného školního vybavení žáka (modelovací hmoty, nůžky apod.). Některé pomůcky mohou být finančně náročnější, a proto je postup získání složitější.

Škola může získat finanční prostředky na pořízení kompenzační pomůcky ze zdrojů MŠMT ČR z rozpočtu školy, z části „ostatní neinvestiční výdaje“ (ONIV). Dále OŠMT krajských úřadů v souladu s čl. II směrnice MŠMT ČR č. j. 28 768/2005-45 vyčleňuje z finančních prostředků prostředky pro řešení zvláštních věcných okruhů, které nelze promítnout do rozpisu rozpočtu prostřednictvím krajských normativů. Škola se může tedy obrátit se žádostí o finanční prostředky na pořízení pomůcky pro konkrétního žáka na základě doporučení SPC na krajský úřad, a získat tak peníze ještě mimo normativ přidělený škole. Možnosti se liší dle rozpočtu krajů. Možné je též využít každoročně vyhlašované dotační a rozvojové programy MŠMT ČR.

Na co klást důraz

 • Zhodnocení (diagnostika) individuálních schopností žáka.
 • Volba vhodné pomůcky a její vyzkoušení.
 • Využívání pomůcky v průběhu vzdělávání.
 • V případě těžké úchopové vady využívání individuálně upravené pomůcky.
 • Navazujeme spolupráci s ergoterapeutem.

rizika

 • Nedostatek finančních prostředků na straně školy či zákonných zástupců.

Ilustrační příklad

Příkladem dobré praxe je zařazení žákyně s motorickou neobratností horních končetin a sníženou schopností úchopu ve vzdělávací oblasti Člověk a svět práce. Žákyně se účastní výuky přípravy pokrmů. Zařazení do výuky je možné s využitím upraveného kuchyňského vybavení a náčiní. K dispozici má speciální talíře a misky s protiskluzovými přísavkami, upravené příbory s fixačními páskami, speciální škrabky na ovoce a zeleninu, prkénko na přidržení potravin, desku na mazání chleba, přizpůsobené otvíráky sklenic a konzerv. Při práci jí pomáhá asistentka pedagoga.

Cílové skupiny

MŠ, ZŠ 1. stupeň, ZŠ 2. stupeň, SŠ.

Varianty opatření dle stupňů podpory

Stupeň 1

Žák používá stejné pomůcky jako intaktní žáci, vyžaduje zvýšený individuální přístup, přizpůsobení forem a metod práce. Respektujeme motorickou neobratnost a pomalejší tempo práce. Poskytujeme v případě potřeby drobnou dopomoc.

Stupeň 2

Žák využívá běžné pomůcky k podpoře a rozvoji motoriky a manuální zručnosti. V MŠ a na 1. stupni ZŠ se jedná např. o speciální dřevěné hračky a pomůcky, Polikarpovu stavebnici, stavebnici Pyramida zážitků, textilní velurové hračky, pískovničku s příslušenstvím, terapeutické modelovací hmoty, drobný materiál a přírodniny, speciální nůžky, tiskátka. Na druhém stupni ZŠ a na SŠ používají pedagogové ve výuce např. zahradnické a dílenské náčiní s individuální úpravou a upravené kuchyňské vybavení a náčiní. Zavádíme individuální vzdělávací plán pro vzdělávací oblast Člověk a svět práce s důrazem na způsob využívání pomůcek. Stanovená opatření zavádíme a vyhodnocujeme ve spolupráci se školským poradenským zařízením, se souhlasem zákonných zástupců.

Stupeň 3

Žák na ١. stupni ZŠ využívá výše uvedené kompenzační pomůcky, v případě potřeby i s podporou pedagogické asistence. Na druhém stupni ZŠ a na SŠ se navíc jedná např. o upravené kuchyňské vybavení a náčiní, protiskluzovou podložku, podavač předmětů, univerzální držák, zahradnické a dílenské náčiní s individuální úpravou, zvýšené záhony, truhlíky, smetáček a lopatku s prodlouženou rukojetí.

Stupeň 4

Žák využívá v předchozích stupních uvedené kompenzační pomůcky s pomocí druhé osoby. Pro zvýšení rozsahu pohybu používá např. područky ergorest, pro uchycení pomůcky v ruce mu pedagog nasazuje fixační pásky. Pedagog může upravovat organizaci vyučovací hodiny a pracovní prostředí ve třídě.

Metodické zdroje, odkazy, odborná literatura

1. ČADOVÁ, E. a kol. Metodika práce se žákem s tělesným postižením a zdravotním znevýhodněním. Olomouc: Univerzita Palackého, 2012.

2. KUBÍČOVÁ, Z.; KUBÍČE, J. Kompenzační a didaktické pomůcky pro děti a žáky s tělesným postižením v mateřské a základní škole. Praha: Septima, 2001. ISBN 80-7216-166-0.

Kompenzační pomůcky pro rozvoj manuálních dovedností nabízí např.:

http://www.pomucky.com

http://www.dmapraha.cz

http://www.benjamin.cz

http://www.stabilo.cz

http://www.koh-i-noor.cz

http://www.sevt.cz

http://www.wesco.cz/obchod

http://www.multip.cz/ucebni-pomucky-2.html

http://www.ergorest.cz

http://www.maxim-zdr.cz

http://www.prolifeweb.cz