Katalog podpůrných opatření

4.4.2

Speciální didaktické pomůcky

 • Vlasta Pešková
 • Ivana Slámová
Oblast podpory:
 • Pomůcky
Cílové skupiny:
 • ZŠ - 1. stupeň
 • ZŠ - 2. stupeň


Projevy na straně žáka, na které opatření reaguje

 • Žák má poruchy v oblasti jemné motoriky.
 • Žák má poruchy v oblasti jemné motoriky (těžší a těžké úchopové vady z důvodu motorického postižení).
 • Žák má narušenou vizuomotorickou koordinaci a orientaci v prostoru.
 • Žák má pomalé psychomotorické tempo.

Popis opatření

V čem spočívá

Při výuce žáků s tělesným postižením se učitelé většinou snaží využívat pomůcky známé ze základní školy. Pohybové omezení ovlivňuje však již od počátku života rozvoj všech složek osobnosti žáka s tělesným postižením natolik, že mu znemožňuje získávat potřebné podněty a z nich vyplývající zkušenosti, které jsou východiskem pro další učení, takže je třeba využívat při vzdělávání těchto žáků i speciální didaktické pomůcky. Správně zvolenou speciální didaktickou pomůckou učitel pomáhá alespoň částečně eliminovat potíže vyplývající z tělesného postižení.

Konkrétní pomůcky jsou uvedeny v podkartách:

4.2.2 Pomůcky k TV;

4.2.3 Pomůcky k AAK;

4.2.4 Pomůcky k získávání a uchovávání informací;

4.2.5 Pomůcky pro rozvoj manuálních dovedností.

Čemu pomáhá

 • Zavedením pomůcek učitel odstraňuje obtíže v oblastech, kde je žák závislý na výkonu (rychlosti, kvalitě, komunikaci, pohybu atd.).
 • Napomáhá, aby žák mohl projevit své skutečné znalosti a dovednosti.
 • Odstranění obtíží vhodnou pomůckou podporuje motivaci k učení.

Aplikace opatření a specifikace podmínek

Speciální didaktické pomůcky budeme využívat ve většině případů jak v mateřské škole a u žáků na 1. stupni základní školy, tak i na 2. stupni ZŠ a u žáků středních škol. Pomůcky zabezpečuje většinou škola ze svého rozpočtu, některé zapůjčí zákonní zástupci.

Pokud je potřeba ve škole pro využívání počítače jako kompenzační pomůcky pro psaní pořídit speciální PC vybavení (speciálně uzpůsobená myš nebo klávesnice, speciální programové vybavení atd.), škola může získat finanční prostředky na pořízení kompenzační pomůcky ze zdrojů MŠMT ČR z rozpočtu školy, z části „ostatní neinvestiční výdaje“ (ONIV). Dále OŠMT krajských úřadů v souladu s čl. II směrnice MŠMT ČR č. j. 28 768/2005-45 vyčleňuje z finančních prostředků prostředky pro řešení zvláštních věcných okruhů, které nelze promítnout do rozpisu rozpočtu prostřednictvím krajských normativů. Škola se může tedy obrátit se žádostí o finanční prostředky na pořízení pomůcky pro konkrétního žáka na základě doporučení SPC na krajský úřad, a získat tak peníze ještě mimo normativ přidělený škole. Možnosti se liší dle rozpočtu krajů. Možné je též využít každoročně vyhlašovaných dotačních a rozvojových programů MŠMT ČR. Ředitel školy se může obrátit i na různé nadace a nadační fondy.

Je možné využít také půjčovny pomůcek specifických organizací i prodejců a distributorů. Jejich výčet lze nalézt v publikaci Z. Žižky Pomůcky pro osoby se zdravotním postižením (viz metodické zdroje).

To znamená, že některé pomůcky může pořídit škola, a jsou pak v jejím majetku, jiné musí obstarat zákonní zástupci, protože jsou součástí běžného školního vybavení.

Na co klást důraz

 • Zhodnocení individuálních schopností žáka.
 • Vyzkoušení zvolené pomůcky.
 • Nácvik využití pomůcky při vzdělávání (spolupráce s rodiči).
 • Pokud již žák pomůcku má, pak je třeba ji využívat.

rizika

 • Nedostatek finančních prostředků na straně školy či rodičů.
 • Specifické individuální pomůcky nejsou na trhu dostupné.

Cílové skupiny

MŠ, ZŠ 1. stupeň, ZŠ 2. stupeň, SŠ.