Katalog podpůrných opatření

4.4.2.4

Pomůcky k získávání a uchování informací (podkarta)

 • Vlasta Pešková
 • Ivana Slámová
Oblast podpory:
 • Pomůcky
Cílové skupiny:
 • ZŠ - 1. stupeň
 • ZŠ - 2. stupeň


Projevy na straně žáka, na které opatření reaguje

 • Žák má těžší postižení jemné motoriky.
 • Žák má pomalé psychomotorické tempo.

Popis opatření

V čem spočívá

Moderní společnost je charakterizována mimo jiné informační explozí. Proto je třeba, aby žáci s tělesným postižením zvládli už ve školním věku obsluhu a efektivní využívání pomůcek, které umožňují získávání nebo uchování informací. Správně zvolenou pomůckou pedagog může alespoň částečně odstranit potíže se samostatným zpracováním a zachycením informací z vyučovacích hodin. V současné době některá nakladatelství vydávají interaktivní učebnice, které spolu s počítačem nebo tabletem s odpovídajícím operačním systémem nahrazují tištěnou podobu učebnic.

Mezi kompenzační pomůcky usnadňující získávání a uchování informací patří:

 • Diktafon jako náhrada poznámkového bloku.
 • Interaktivní tabule poskytující shodný vytištěný zápis textu z tabule.
 • Počítač, notebook, tablet.
 • Různé druhy trackballů – žák rukou otáčí koulí na zařízení, které toto otáčení vyhodnocuje a v počítači se projeví jako posun kurzoru.
 • Fingermouse – žák má na prstu zařízení, s kterým jezdí po pevné podložce; zařízení pracuje na stejném principu jako myš.
 • Evoluent vertical mouse 4 – žák položí svou ruku na myš, která je speciálně vytvarována tak, že podporuje ruku ve svislé neutrální poloze.
 • Roller joystick – pákový ovladač, na který si žák položí ruku a pohybuje s páčkou do směrů, kam chce, aby se posouval kurzor.
 • Integramouse – žák ovládá pomocí pohybů svých rtů zařízení, které posune kurzor; klikání pravým a levým tlačítkem se ovládá vdechnutím nebo nadechnutím vzduchu ze zařízení.
 • I4Control – kamera, která je připevněna na obruči brýlí, sleduje oční pohyby; kterým směrem se pohne oko, tím se pohne i kurzor, mrkání funguje jako klikání.
 • SmartNav 4 EG/AT a TrackerPRO – obě dvě zařízení jsou kamery připevněné na monitoru PC, sledují reflexní bod, který si žák viditelně přilepí na svoji hlavu, pohyby hlavy způsobují pohyby kurzoru.
 • Aplikace pro mobilní telefony Gmote 2.0 a TeamViewer – díky nim v rámci jedné Wi-Fi sítě žák ovládá svůj počítač na svém displeji telefonu pomocí prstů, aplikace v jedné ze svých částí fungují jako touchpad u notebooku, mohou sloužit pro vzdálené vyučování.
 • Speciálně upravené klávesnice – dotykové nebo vybavené transparentními kryty s otvory pro přesné vymezení jednotlivých kláves, barevné klávesnice či kryty, tvarované klávesnice.
 • Obrázkové klávesnice – na obrazovce počítače je její schéma a žák je ovládá s pomocí myši.
 • Dotykové monitory.
 • Ovládání hlasem.
 • Speciální programy pro zrychlení psaní.

Fotografie pomůcek lze nalézt v odkazech uvedených na konci kapitoly.

Čemu pomáhá

 • Využíváním počítačových technologií pomáhá pedagog žákům s postižením nebo znevýhodněním ke zvýšení sebedůvěry a pozitivně ovlivňuje přístup ostatních žáků k nim.
 • Širokým rozsahem technologií podporuje žáky zejména v oblastech komunikace, edukace, mobility, socializace.
 • U žáků, pro něž není vhodné každodenní přenášení učebních pomůcek ve školní tašce, pomůže interaktivní učebnice.
 • Zavedením kompenzační pomůcky eliminujeme situace, kdy asistent pedagoga slouží jako „zapisovatel“.

Aplikace opatření a specifikace podmínek

Volba kompenzační pomůcky pro získávání a uchování informací by měla následovat po uváženém zhodnocení individuálních potřeb jedince na základě konzultace se školským poradenským zařízením. Před konečným rozhodnutím o pořízení konkrétní kompenzační pomůcky je zpravidla nezbytné si pomůcku vyzkoušet. Následně je nutné naučit se pomůcku správně používat a umět využívat všechny funkce, které pomůcka umožňuje a nabízí.

Škola může získat finanční prostředky na pořízení kompenzační pomůcky ze zdrojů MŠMT ČR z rozpočtu školy, z části „ostatní neinvestiční výdaje“ (ONIV). Dále OŠMT krajských úřadů v souladu s čl. II směrnice MŠMT ČR č. j. 28 768/2005-45 vyčleňuje z finančních prostředků prostředky pro řešení zvláštních věcných okruhů, které nelze promítnout do rozpisu rozpočtu prostřednictvím krajských normativů. Škola se může tedy obrátit se žádostí o finanční prostředky na pořízení pomůcky pro konkrétního žáka na základě doporučení SPC na krajský úřad, a získat tak peníze ještě mimo normativ přidělený škole. Možnosti se liší dle rozpočtu krajů. Možné je též využít každoročně vyhlašované dotační a rozvojové programy MŠMT ČR. Ředitel školy se může obrátit i na různé nadace a nadační fondy.

Je možné využít také půjčovny pomůcek specifických organizací a prodejců i distributorů. Jejich výčet lze nalézt v publikaci Z. Žižky Pomůcky pro osoby se zdravotním postižením (viz metodické zdroje).

Na co klást důraz

 • Zhodnocení (diagnostika) individuálních schopností žáka.
 • Volba vhodné pomůcky a její vyzkoušení.
 • Využívání pomůcky v průběhu vzdělávání.

rizika

 • Nedostatek finančních prostředků.
 • Potřeba proškolení, kurzu k obsluze pomůcky.
 • Pomalé psychomotorické tempo žáka, které komplikuje využívání pomůcky.

Ilustrační příklad

Příkladem dobré praxe je vzdělávání žáka s progresivním onemocněním na druhém stupni základní školy. Žák má těžké pohybové postižení, které se vyznačuje ztrátou svalové síly a s ní souvisejícím omezením rozsahu pohybu rukou. Škola získala z rozvojového programu MŠMT finanční dotaci na nákup kompenzační pomůcky. Zakoupen byl tablet, který žák využívá v rámci výuky přírodovědných předmětů. Oproti klasickému PC je pro žáka snazší ovládání menší plochy dotykového monitoru. Díky tomu žák může samostatně vyhledávat informace potřebné k výuce a ukládat si je. S tabletem pracuje ve škole, ale využívá ho i pro domácí přípravu, může s ním díky nižší hmotnosti a menším rozměrům lépe manipulovat.

Cílové skupiny

MŠ, ZŠ 1. stupeň, ZŠ 2. stupeň, SŠ.

Varianty opatření dle stupňů podpory

Stupeň 1

Žák vyžaduje zvýšený individuální přístup učitele, respektování pracovního tempa, přizpůsobení forem a metod práce, a to i na ٢. stupni ZŠ a na SŠ. Vhodné je žáka již v MŠ a na počátku školní docházky zapojit do aktivit zaměřených na získávání základů práce s počítačem v rámci zájmového kroužku.

Stupeň 2

V MŠ žák vyhledává a získává informace na počítači či tabletu s pomocí pedagogického pracovníka, pracuje s interaktivní tabulí.

Žák na ١. a 2. stupni ZŠ a na SŠ využívá kompenzační pomůcky, které mu pomohou k snazšímu a rychlejšímu vyhledání a uchování informací i zprostředkované učební látky. Používáme např. interaktivní tabule, počítače, notebooky, tablety, speciální programy pro zrychlení psaní. Pomocí elektronických pomůcek nahrazujeme nebo doplňujeme klasické učebnice. Stanovená opatření by měla být zaváděna a vyhodnocována primárně ve spolupráci se školním poradenským zařízením, a teprve pokud na škole nemají speciálního pedagoga v ŠPP, je možné se obracet také na ŠPZ. Obvyklá je úprava prostředí ve třídě – prostor pro práci s počítačem.

Stupeň 3

Žák na ١. a 2. stupni ZŠ a na SŠ užívá k rychlému záznamu zprostředkovaných informací např. diktafon, ovládání hlasem. Pro žáky s problémy s koordinací pohybů a jemnou motorikou, třesem pořizujeme zpravidla upravené doplňkové zařízení k PC – speciálně upravené klávesnice, různé druhy trackballů a myší; při potížích s orientací a přenášením pozornosti (klávesnice – monitor) zavádíme dotykové monitory. Možné jsou dílčí úpravy v organizaci vyučovací hodiny a vypracování individuálního vzdělávacího plánu.

Stupeň 4

Žák na ١. a 2. stupni ZŠ a na SŠ využívá především složitější technické pomůcky – speciální počítačové komponenty – tablet k ovládání interaktivní tabule z lavice, grafický tablet, i4control, aplikaci pro mobilní telefony, např. Gmote 2.0, TeamViewer. Vzniká potřeba zařazení dalšího pedagogického pracovníka – asistenta pedagoga.

Stupeň 5

Žák na ١. a 2. stupni ZŠ a na SŠ samostatně nezvládne práci s technickou PC pomůckou, je závislý na dopomoci druhé osoby. Při vzdělávání žáka 2. stupně ZŠ a na SŠ je nezbytné využívání i finančně náročných kompenzačních pomůcek, pracujeme se složitými technickými pomůckami a PC komponenty – např. fingermouse, integramouse, SmartNav 4 EG/AT, TrackerPRO. Vždy je nutná i úprava prostředí ve třídě. Po celou dobu školní docházky upravujeme organizaci vyučovací hodiny a zavádíme individuální vzdělávací plán zaměřený na metodické postupy za využívání technických PC pomůcek. Individuální vzdělávací plán stanoví pravidla „domácího“ individuálního vzdělávání, PC komponenty a technologie využíváme i pro vzdálené vyučování žáka, e-learning.

Metodické zdroje, odkazy, odborná literatura

1. ŽIŽKA, Z. Pomůcky pro osoby se zdravotním postižením. Praha: Národní rada osob se zdravotním postižením, 2012. ISBN 978-80-87181-07-2.

2. ČADOVÁ, E. a kol. Metodika práce se žákem s tělesným postižením a zdravotním znevýhodněním. Olomouc: Univerzita Palackého, 2012.

3. KUBÍČOVÁ, Z.; KUBÍČE, J. Kompenzační a didaktické pomůcky pro děti a žáky s tělesným postižením v mateřské a základní škole. Praha: Septima, 2001. ISBN 80-7216-166-0.

Distributoři pomůcek např.:

www.diktovani.cz

www.spektra.eu

www.petit.cz

http://www.dcinema.cz/mimio/mimiopad

http://av.varionet.cz/bezdratovy-tablet-ebeam-inscribe-200e-9579.html

www.alternativníkomunikace.cz

www.ergorest.cz

www.polovinanebe.cz – ovládání hlasem