Katalog podpůrných opatření

4.3.2.6

Jazyková podpora v češtině jako druhém jazyce

  • Mgr. Kristýna Titěrová
Oblast podpory:
  • Intervence
Cílové skupiny:
  • ZŠ - 1. stupeň
  • ZŠ - 2. stupeň

 

Projevy na straně žáka, na které opatření reaguje

  • Odlišný mateřský jazyk žáka a nedostatečná znalost češtiny jako vyučovacího jazyka.

Popis opatření

Podpůrné opatření spočívá ve výuce češtiny jako druhého (cizího) jazyka. Náplň výuky vychází z konkrétních potřeb žáků, vyplývajících ze znalostí vyučovacího jazyka a zároveň z momentálně probíraného učiva.

Čemu pomáhá

  • Opatření pomáhá odstraňovat nedostatky v jazykových dovednostech žáka, které pře­trvávají i poté, co absolvoval jazykovou přípravu, viz 3.4.1 Jazyková příprava pro žáky s odlišným mateřským jazykem.

Aplikace opatření a specifikace podmínek

Žáci docházejí pravidelně třikrát týdně na hodiny jazykové podpory v češtině jako druhém jazyce v rámci svého rozvrhu. Tyto hodiny mohou probíhat například místo hodin českého jazyka nebo místo předmětu, ve kterém se žáci nejméně orientují.

V běžné výuce pak učitel daného předmětu zvažuje potřebu jazykové podpory pro žáka s OMJ na každou hodinu (zohledňuje potřebnou slovní zásobu, možnosti zapojení žáka do aktivit, alternativy k aktivitám vycházející z momentálních jazykových možností žáka), viz 2.1.4 Podpora jazykových kompetencí ve všech předmětech, 4.1.1 Výukové materiály pro žáky s OMJ a 3.2 Rozvoj jazykových kompetencí.

Na co klást důraz

  • Osoba zajišťující výuku češtiny jako druhého jazyka poskytuje učitelům všech předmětů konzultace o pokrocích žáka a postupu při výuce.

Rizika

  • Nedostatek financí na pomůcky a výukové materiály.
  • Nedostatek učitelů češtiny jako druhého jazyka. Učit ve třídách pro jazykovou podporu znamená specifické dovednosti, které většina běžných učitelů nemá. S tímto rizikem souvisí i nedostatek nabídky dalšího vzdělávání pro pedagogy v této oblasti.

příklad aplikace

Na základní škole s velkým počtem žáků s OMJ nabídla paní učitelka doučování češtiny jako druhého jazyka. Protože se to brzy rozneslo mezi všemi rodiči, přihlásil se velký počet žáků. Proto se ve škole rozhodli nenabízet kroužek, ale rovnou výuku češtiny jako druhého jazyka (ČDJ) v rámci běžného rozvrhu. Žáci s OMJ se tedy scházeli na výuku ČDJ namísto výuky běžné češtiny. Aby se pokryly potřeby všech žáků ze všech ročníků, vyučovalo ČDJ deset učitelek. Školu nejprve podpořila obec, která platila dvě hodiny týdně. Nakonec si škola požádala o grant z ESF.

Varianty opatření dle stupňů podpory

Stupeň 1

Vyučující v běžné hodině kontroluje, zda žák s OMJ rozumí výuce, zadání úkolů apod. Při přípravě na výuku zvažuje možnosti zapojení žáka s OMJ do výuky a na výuku připravuje takové aktivity, kterých se může účastnit i tento žák. V případě potřeby podporuje žáka ve zvládnutí zadaných úkolů (např. dalším vysvětlením zadání).

Stupeň 2, 3

Zahrnuje také podporu dle stupně 1.

Žák dochází třikrát týdně na výuku češtiny jako druhého jazyka. Probíhá kontrola pokroku.

Metodické zdroje, odkazy, odborná literatura

1. GJUROVÁ, N. Čeština jako cizí jazyk pro začínající školáky – Metodika pro učitele. Praha: Portál, 2011.

2. www.inkluzivniskola.cz – webový portál o začleňování žáků cizinců.

3. Kolektiv autorů META o. s. Žáci s odlišným mateřským jazykem v českých školách. Praha: META o. s., 2011.

4. Učebnice češtiny pro cizince – seznam na http://www.inkluzivniskola.cz/cestina-jazyk-komunikace/ucebnice.

5. Překladový slovníček základních pojmů učiva ZŠ (chemie, přírodověda a přírodopis, český jazyk a literatura, fyzika, matematika, humanitní vědy). Praha: SPN, 2002. Dostupné z: http://www.inkluzivniskola.cz/pedagogicka-prace-s-diverzitou/prekladove-slovnicky.

6. Jaká je škola u mě doma. Praha: META, 2012. – 12 zemí, 12 odlišných systémů školství z pohledu studentů i odborníků, náměty pro učitele na zapojení do výuky a průřezových témat.