Katalog podpůrných opatření

4.3.4.2

Využití tlumočnických služeb

 • Mgr. Kristýna Titěrová
 • Mgr. Petra Vávrová
Oblast podpory:
 • Intervence
Cílové skupiny:
 • ZŠ - 1. stupeň
 • ZŠ - 2. stupeň

 

Projevy na straně žáka, na které opatření reaguje

 • Žák nerozumí (částečně nebo úplně) vyučovacímu jazyku.

Popis opatření

Opatření spočívá ve využití služeb tlumočníka pro zprostředkování komunikace mezi rodiči žáka (žákem) s odlišným mateřským jazykem, kteří nerozumějí česky, a školou.

Čemu pomáhá

 • Funkční komunikaci mezi žákem a školou.
 • Funkční komunikaci mezi rodiči žáka (zákonnými zástupci) a školou.

Aplikace opatření a specifikace podmínek

Opatření aplikujeme v závislosti na dvou okolnostech:

1. Využití tlumočnických služeb při příchodu žáka do školy

Při vstupním rozhovoru zjišťujeme – jak se vyslovuje jméno žáka, jeho studijní výsledky, silné stránky atd. Od rodičů potřebujeme rodný list dítěte a doklad o zdravotním pojištění.

Rodiče potřebují od školy informace o organizaci školního roku.

Vstupního rozhovoru s žákem a jeho rodiči se účastní zástupce vedení školy a třídní učitel žáka.

2. Průběžné využívání tlumočnických služeb v případě potřeby – tedy při výskytu problémů nebo potřebě poskytovat informace v pravidelných intervalech (např. čtvrtletí), pokud se není možné se zákonnými zástupci domluvit česky.

Rozhovoru o konkrétní vzdělávací a výchovné situaci žáka se účastní pracovník školy, který setkání inicioval, a dle potřeby i další pracovníci školy či externí odborní pracovníci (výchovný poradce, sociální pracovník aj.).

Nemá-li zákonný zástupce vlastního tlumočníka, škola pomůže tlumočníka zprostředkovat – kontakty poskytnou krajská integrační centra (www.integracnicentra.cz).

Ze setkání je nutné vždy udělat zápis a zajistit jeho překlad do jazyka, kterému zákonní zástupci rozumějí. Zápis dělá přizvaná osoba, která sama aktivně nevstupuje do komunikace.

Na co klást důraz

 • Důležité je mít informace předem připravené, nečekat na to, že rodiče budou vědět, na co se ptát.
 • V případě, že důležitým bodem rozhovoru je rozdílnost vzdělávacích systémů jednotlivých zemí a kulturních přístupů ke vzdělávání, je vhodné, aby tlumočník byl tzv. komunitním tlumočníkem – je schopen poskytnout i kvalifikovaný vhled do vnímání obou kultur.

Rizika

 • Do některých exotických jazyků může být složité, případně velmi drahé sehnat tlumočení.

příklad aplikace

Jedenáctiletý chlapec Liang byl žákem 4. třídy. Po asi 9 měsících školní docházky měl stále problémy se domluvit česky, při hodinách byl pasivní, se spolužáky nekomunikoval. Ve škole měl vysokou absenci a bylo třeba kontaktovat rodiče. Došlo ke zprostředkování schůzky s tlumočnicí, kde se ukázalo, že rodiče o záškoláctví svého syna vůbec nevěděli. Ukázalo se, že Liang vždy ráno odcházel do české školy a odpoledne ještě do školy při čínském velvyslanectví, kde měl výborný prospěch. Rodiče se z práce vraceli domů později než syn, neměli možnost jeho docházku pravidelně kontrolovat, ani je nenapadlo, že by mohl mít v české škole špatné výsledky.

Před komisí složenou z ředitele školy, výchovného poradce a třídní učitelky se Liang svěřil, jak nerad do české školy chodí. Podle jeho slov pro něj bylo těžké chodit do dvou škol a dělat do obou domácí úkoly. Neměl na nic jiného čas. V české základní škole mu to nešlo, nerozuměl dobře učivu a ve třídě neměl žádné kamarády. Tahle nechuť se projevovala i tím, že se Liang do školy loudal, chodil různými oklikami, a tak míval hodně pozdních příchodů. Některé dny se naopak raději vrátil domů a strávil čas před odchodem do čínské školy hraním počítačových her nebo čtením.

Rodiče byli velmi vděční, že se díky tlumočnici mohli s učitelkou a ředitelem domluvit, a situace, která byla zprvu velmi nepříjemná, se změnila v příležitost vyjasnit si důležité informace ohledně fungování české školy. V tomto případě se funkční řešení podařilo najít na poslední chvíli – učivo se více přizpůsobilo Liangově úrovni češtiny, paní učitelka mu připravovala pracovní listy, kde měl i s pomocí obrázků vysvětlené úkoly, které má dělat, a slovníček pojmů k probírané látce. Rodiče začali na syna samozřejmě více dohlížet a brzy se objevily první pokroky.

Varianty opatření dle stupňů podpory

Toto opatření se aplikuje v závislosti na aktuální potřebě rozsahu tlumočnických služeb, který je dán schopností žáka i jeho zákonných zástupců komunikovat v češtině. Tlu­moč­nické služby jsou využívány zejména v počátečních fázích komunikace pracovníků školy s žákem a jeho rodinou (v souvislosti se zahájením docházky žáka do školy, při tvorbě základního slovníku obsahujícího překlad klíčových pojmů a pokynů do mateřského jazyka žáka apod.) a v případě nutnosti řešení problémů či nenadálých situací.

Metodické zdroje, odkazy, odborná literatura

1. http://www.inkluzivniskola.cz/organizace-integrace-cizincu/pro-rodice.

2. Kolektiv autorů META o. s. Žáci s odlišným mateřským jazykem v českých školách. Praha: META o. s., 2011.