Katalog podpůrných opatření

4.3.7

Nácvik sociálního chování

 • Mgr. Martina Habrová
Oblast podpory:
 • Intervence
Cílové skupiny:
 • ZŠ - 1. stupeň
 • ZŠ - 2. stupeň

 

Projevy na straně žáka, na které opatření reaguje

 • Žák má nedostatečně rozvinuté sociální dovednosti.
 • Žák má obtíže v komunikaci a sociální interakci.
 • Žák není přijímán v třídním kolektivu.
 • Žák vykazuje pasivitu či nepřiměřenou aktivitu v navazování sociálních vztahů.
 • Žák nemá v dostatečné míře osvojena pravidla společenského chování.
 • Žák má obtíže se zapojením do skupinových aktivit.
 • Ve třídě se vyskytují konflikty mezi žáky.

Popis opatření

Rozvoj přiměřených sociálních a sociálně komunikačních dovedností u žáků je jednou z priorit při jejich vzdělávání. Důraz je kladen zejména na nácvik seberegulace – kontroly vlastního chování.

Opatření spočívá v nácviku pozitivních vzorců chování ve vztahu k ostatním lidem.

Cílem je, aby se naučená dovednost přenesla do reálného života.

Čemu pomáhá

 • Umět vhodně komunikovat.
 • Rozvíjet pozitivní vzorce chování (dodržování pravidel slušného chování).
 • Přijetí norem sociálního chování ovlivňuje možnosti společenských aktivit a zapojení v kolektivu.
 • Upevnění pozice žáka ve škole, v komunitě, skupině, společnosti.
 • Posilování zdravého sebevědomí.
 • Porozumět projevům chování lidí v různých souvislostech a přizpůsobit jim své chování.
 • Prevenci rizikového chování.
 • Posiluje sociální dovednosti žáků a přispívá ke zlepšení jejich školních výsledků.
 • Pomáhá žákům naučit zvládat i subjektivně nepříjemné situace v interakci s druhými.

Aplikace opatření a specifikace podmínek

Opatření aplikujeme v souladu s potřebami konkrétního žáka, které zjistíme provedením pedagogické diagnostiky. Nácvik sociálního chování se odehrává v prostředí školy během vyučování, ale také při různých mimoškolních aktivitách (návštěva divadelního představení, výstavy, jiného školního zařízení). Žáci se seznamují s pravidly slušného chování a zároveň napodobují přirozené vzory (rodiče, pedagogy…).

Opatření je rozděleno na:

3.7.1 Podpora rozvoje emocí

3.7.2 Podpora zvládání emoční zátěže spojené s nástupem do školy