Katalog podpůrných opatření

4.3.5

Rozvoj specifických dovedností a poznávacích funkcí

  • Mgr. Lenka Felcmanová
Oblast podpory:
  • Intervence
Cílové skupiny:
  • ZŠ - 1. stupeň
  • ZŠ - 2. stupeň

 

Projevy na straně žáka, na které opatření reaguje

  • Žák má obtíže při osvojování počátečního čtení, psaní, počítání.
  • U žáka se projevuje oslabení kognitivního výkonu.
  • Žák má sníženou schopnost porozumění zprostředkovanému učivu.

Popis opatření

V čem spočívá

Opatření spočívá v podpoře žáků zejména v období před nástupem a v prvním roce po nástupu školní docházky. Je zaměřené na rozvoj funkcí a schopností, které jsou nezbytné pro úspěšné osvojování školních dovedností, zejména čtení, psaní a počítání. Jedná se o tzv. dílčí funkce (zrakové, sluchové vnímání, prostorovou orientaci, jemnou motoriku a grafomotoriku, schopnost vnímání časového sledu apod.) a schopnost provádět věku přiměřené myšlenkové operace (např. analýzu, syntézu, analogii apod.). Opatření je možné realizovat i v pozdějším věku žáka, pokud je zjištěno, že jeho vzdělávací obtíže pramení právě z deficitů dílčích funkcí a nedostatečně rozvinuté schopnosti provádět myšlenkové operace. Zrání těchto funkcí a rozvoj myšlení jsou závislé na stimulaci v raném a předškolním věku. Vstupuje-li žák do školy bez dostatečné úrovně jejich rozvoje, je třeba očekávat obtíže v oblasti osvojování učiva. Proto je velmi vhodné aktivity zaměřené na rozvoj uvedených oblastí zařazovat preventivně v rámci běžné pedagogické činnosti. Stimulace je nejúčinnější v období docházky do mateřské školy. U žáků, u kterých jsou deficity zjištěny až po nástupu školní docházky, je vhodné nedostatečně rozvinuté funkce a schopnosti rozvíjet v rámci pravidelných individuálních či skupinových aktivit.

Čemu pomáhá

  • Zlepšuje výkon žáka ve čtení, psaní a počítání.
  • Zlepšuje kvalitu porozumění informacím osvojovaným ve výuce.
  • Přispívá k rozvoji samostatnosti, tvořivosti, k celkovému rozvoji kognitivních schopností.

Opatření je rozděleno na:

3.5.2 Podpora rozvoje myšlenkových operací

3.5.6 Rozvoj dílčích funkcí

3.5.3 Trénink paměti