Katalog podpůrných opatření

4.2.1.2

Vizualizace obsahu a procesu vzdělávání

 • Mgr. Petra Vávrová
Oblast podpory:
 • Modifikace vyučovacích metod a forem
Cílové skupiny:
 • ZŠ - 1. stupeň
 • ZŠ - 2. stupeň

 

Projevy na straně žáka, na které opatření reaguje

 • Žák nerozumí (částečně nebo úplně) vyučovacímu jazyku.
 • Žák má nedostatečně rozvinutou slovní zásobu.
 • Žák má snížené sociální a komunikační kompetence.
 • U žáka se projevuje oslabení kognitivního výkonu.
 • Žák má sníženou schopnost porozumění zprostředkovanému učivu.

Popis opatření

V čem spočívá

Při výuce se můžeme setkat s tím, že metoda samotného výkladu u některých dětí selhává a není dostatečně účinná pro osvojení a zapamatování předávaných informací. Proto je důležité výklad doplňovat dalšími prostředky, které předávání informací podpoří. Jednou z možností je vizualizace obsahu, který sdělujeme. Výklad (slovo) je možné podpořit prostřednictvím obrázku, videa, grafu, informační tabulky, pracovního listu apod.

Máme-li ve třídě žáky s odlišným mateřským jazykem (dále OMJ), musíme jít ještě o něco hlouběji, aby žáci, kteří stále ještě nedostatečně ovládají vyučovací jazyk, pochopili obsah předávaných informací. Znamená to, že potřebujeme, aby daná vizualizace:

 • nabízela obsahové informace, které chceme předat (např. prostřednictvím obrázku);
 • napomáhala strukturování myšlenek či získaných informací (např. formou tabulky strukturující podstatné informace);
 • podporovala rozvoj slovní zásoby (např. poskytla klíčová slova, případně vyzývala žáka k jejich vyhledání);
 • podporovala i vyjádření získaných informací (např. poskytuje-li obsahové informace v určité struktuře doplněné klíčovými slovy, je žák schopen se o daném obsahu vyjadřovat).

Vizualizace plnící tato kritéria se nazývá klíčový vizuál. (Vychází z teorie A. Mohana o vědomostních strukturách – více v odkazech na literaturu.)

Čemu pomáhá

 • Rychlejšímu a přesnějšímu pochopení obsahu učiva.
 • Schopnosti o daném obsahovém tématu mluvit.
 • Rozvíjení slovní zásoby žáků.
 • Kontrole porozumění.
 • Pomáhá strukturovat úkoly.
 • Podporuje učení žáků s vizuálním stylem učení.

Aplikace opatření a specifikace podmínek

Jak se aplikuje, postup zavedení a postup vlastní realizace

Učitel má stanovený cíl hodiny (má-li ve třídě více žáků s nedostatečnou znalostí vyučovacího jazyka, stanoví si kromě obsahového i jazykový cíl – viz 2.1.4 Podpora jazykových kompetencí ve všech předmětech).

To, jaký klíčový vizuál pedagog zvolí – tedy jak bude informaci vizualizovat, závisí na tom, jaký je jeho pedagogický záměr – co konkrétně mají žáci s danou informací udělat. Zda budou třídit, hodnotit, hledat příčiny, popisovat apod. Klíčový vizuál doplní o klíčovou slovní zásobu, která pomůže žákům pochopit obsah a napomůže k vyjadřování o něm. Je důležité si uvědomit, že toto opatření neslouží jen žákům s odlišným mateřským jazykem, je užitečné pro všechny žáky, zvláště pro ty se zrakovým (vizuálním) učebním stylem.

Na co klást důraz

 • Je důležité dát si pozor na přílišnou redukci a zjednodušování vzdělávacího obsahu a na případnou jednotvárnost.
 • Učitel by měl mít možnost využít odborné konzultace, metodické vedení při aplikaci metody a další vzdělávání v tomto tématu.

Rizika

 • Pro žáky, u kterých nepřevažuje vizuální způsob osvojování informací, může být časté používání metody nevhodné.

příklad aplikace

1. Učitel chce žákům vysvětlit pojem pohlavní dimorfismus. Zároveň žáci mají být schopni tento pojem sami popsat ostatním. Dostanou obrázek, na kterém jsou samec a samice bažanta. K obrázku dostanou přehlednou tabulku, která je navádí k popisu rozdílů jednotlivých pohlaví (v tabulce jsou pojmy jako např. velikost, barva, peří a žáci se mají vyjádřit ke každému z nich – zvlášť o samci a zvlášť o samici). Díky této strukturaci obsahu a pojmů do tabulky mohou žáci následně písemně nebo ústně vytvořit věty a poté i definici požadovaného pojmu. V případě potřeby dodáme žákům další jazykové prostředky nutné k vyjádření (např. větší/menší než… atp.).

2. Učitel vybere klíčové pojmy z výuky, k nim přiřadí obrázky či fotografie, které je vystihují, a následně doplní i klíčovou definici pojmu. Žáci pak dostávají pomůcku – tabulku, kde je uveden obrázek vystihující pojem, pak daný pojem v češtině a definice obsahu pojmu. Žáci s OMJ dostanou prostor k doplnění pojmu či definice v mateřském jazyce.

Např. obrázek prvoka – prvok – jednobuněčný pohyblivý organismus neschopný fotosyntézy.

Klíčové vizuály, klíčová slova i klíčové definice následně učitel využívá ve výkladu, powerpointové prezentaci na interaktivní tabuli, výukových materiálech, a tím dále fixuje jejich znalost a zároveň prohlubuje porozumění probírané látce, kdy postupně např. definici rozšiřuje, klíčové pojmy dává do souvislostí mezi sebou atd.

Varianty opatření dle stupňů podpory

Stupeň 1

Opatření aplikujeme průběžně s ohledem na potřeby žáků. Volíme jej zejména u učiva s náročnějšími či méně frekventovanými pojmy.

Stupeň 2

Vizualizaci využíváme intenzivněji. Žákovi poskytujeme pomůcky pro práci ve výuce usnadňující orientaci v zadání úkolu či snižující nároky na spontánní psaní žáka, pokud jej ještě plně neovládá (viz Příklad aplikace). V rámci písemného ověřování využíváme testy, kde žáci doplňují věty o klíčové informace z učiva. Průběžně ověřujeme míru porozumění probírané látce s využitím postupů uvedených v 2.9 Pravidelná kontrola pochopení osvojovaného učiva.

Stupeň 3

Vizualizaci využíváme velmi intenzivně všude, kde je to možné. Poskytujeme žákovi po­můcky pro práci ve výuce a také slovníčky pojmů pro danou látku zpracované dle postupu uvedeného výše (tabulky s obrázky klíčových pojmů a jejich definicemi). Klíčové vizuály využíváme také při ověřování (např. v testu je úkolem žáka přiřadit klíčové vizuály k pojmům a jejich definicí z dané látky, vizuály používáme i při ústním zkoušení, práci ve skupině apod.). Průběžné ověřování míry porozumění probírané látce je integrální součástí výuky.

Metodické zdroje, odkazy, odborná literatura

1. MOHAN, B. LEP students and the integration of language and content: Knowledge struc­tures and tasks. In: C. Simith-Dudgeon, prezentováno na Research Symposium on Limited English Proficiency Student Issues. Washington: Office of Bilingual Education and Minority Affairs, 1990. s. 113–160.

2. Webový portál zaměřený na vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem Inkluzivní škola [online]. Dostupné z: www.inkluzivniskola.cz.

3. META. Grafická vizualizace obsahu [online]; výukové materiály ke stažení zohledňující tuto výukovou metodu. Dostupné z: http://www.inkluzivniskola.cz/pedagogika-aneb-cizinec-v-tride/graficka-vizualizace-obsahu.

4. META. Vědomostní struktury [online]; shrnutí teorie B. Mohana o vědomostních strukturách. Dostupné z: http://www.inkluzivniskola.cz/cizinec-v-bezne-tride-aneb-pedagogika/vedomostni-struktury.

5. Center for Applied Linguistics – Sheltered instruction observation protocol [online]; konkrétní výukové materiály a další informace k práci s vizualizací obsahu výuky. Dostupné z: http://www.cal.org/siop/.