Katalog podpůrných opatření

4.2.1.4

Podpora jazykových kompetencí ve všech předmětech

 • Mgr. Petra Vávrová
Oblast podpory:
 • Modifikace vyučovacích metod a forem
Cílové skupiny:
 • ZŠ - 1. stupeň
 • ZŠ - 2. stupeň

 

Projevy na straně žáka, na které opatření reaguje

 • Žák nerozumí (částečně nebo úplně) vyučovacímu jazyku.
 • Žák má nedostatečně rozvinutou slovní zásobu.
 • Žák má sníženou schopnost porozumění výkladu.
 • U žáka se projevuje nedostatečná schopnost interpretace předávaných obsahů.

Popis opatření

V čem spočívá

Každý předmět má svou specifickou slovní zásobu, kterou si všichni žáci během školní docházky osvojují, učí se jí porozumět a užívat ji v souladu s naplňováním vzdělávacích cílů a životních kompetencí. Pro kvalitní zpracování a porozumění předávanému učivu v jednotlivých předmětech jsou nezbytné dobře rozvinuté jazykové dovednosti žáků. Proto pedagog aplikující jazykové vzdělávání se během své výuky zaměřuje nejen na odborný výklad, ale i na rozvoj těchto dovedností, tj. rozšiřování slovní zásoby, schopnosti vyjadřovat se, diskutovat, interpretovat myšlenky z textů atd.

Čemu pomáhá

 • Lepšímu porozumění obsahu výuky a jeho následné interpretaci.
 • Cílenému rozvoji slovní zásoby.
 • Aktivnímu zapojení do výuky.

Aplikace opatření a specifikace podmínek

1. Při přípravě na výuku je potřeba si stanovit dva cíle: OBSAHOVÝ a JAZYKOVÝ.

Obsahový cíl – znalosti a dovednosti, které si žáci v hodině osvojí nebo vyzkouší.

Jazykový cíl – jak budou žáci tyto znalosti a dovednosti interpretovat (slovem, písmem).

U žáků s odlišným mateřským jazykem je třeba stanovit konkrétní slova, fráze a další jazykové prostředky, a to dle jejich dosažené jazykové úrovně. Ty pak jsou žákům k dispozici pro jejich užívání (napsané na viditelném místě ve třídě, zalaminové jako kartičky k dispozici pro osobní používání apod.).

2. K jednotlivým cílům pedagog stanoví konkrétní aktivity, kterými je bude naplňovat. S aplikací opatření souvisí také 2.1.2 Vizualizace obsahu a procesu vzdělávání a 2.4.1 Skupinová práce podporující komunikaci.

Na co klást důraz

 • Důraz je třeba klást na pečlivou přípravu, organizační zvládnutí výuky a výběr vhodné slovní zásoby.
 • Pedagog by měl být vyškolen, jak pracovat s žáky s odlišným mateřským jazykem, a být vzdělán ve způsobu, jak dosahovat obou výukových cílů (obsahového a jazykového).
 • V odborných předmětech je vhodné tuto podporu poskytnout i žákům s odlišným mateřským jazykem, kteří již češtinu v běžné komunikaci ovládají.

Rizika

 • Nevhodný výběr (stereotypní, příliš redukovaný) slovní zásoby.
 • Málo prostoru během vyučovací jednotky na objasňování všech pojmů.
 • Vyšší nároky na přípravu výuky.

příklad aplikace

Příklad stanoveného jazykového a obsahového cíle pro hodinu přírodopisu v 6. třídě na téma Hlodavci.

Obsahový cíl:

 • Žák podle obrázků analyzuje hlavní znaky skupiny hlodavců.
 • Žák zná 2 konkrétní příklady hlodavců žijících v lese.
 • Žák pojmenuje základní charakteristiky vybraných zástupců.
 • Žák porovná uvedené dva zástupce dle vybraných kritérií.

Jazykový cíl:

 • Žák se zapojí do práce tímto způsobem:
 • Sdílí své nápady o hlodavcích.
 • Popisuje obrázky.
 • Ústně předává spolužákovi získané informace.
 • Naslouchá spolužákovi, zapisuje informace od něj získané.
 • Informace dále propojuje do vět či do textu.

Jazykové prostředky:

Konkrétní jazykové prostředky, které dopomohou žákovi k vyjádření obsahu (např. začátky vět, slovesa, jazykové vazby):

Základní znak…, Vyskytují se…, Živí se…, Jsou součástí…

Vypadá…, tělo je…., živí se…, potravou je…, žije…, jejím predátorem je… (záleží na žákovi, jak větu začne).

Slovní zásoba: hlodavci, savci, hlodavé zuby, rozmnožování, všežravci, predátor, veverka obecná, myšice lesní.

S těmito slovy pak musíme ve výuce aktivně pracovat. Například tak, že je průběžně píšeme na tabuli, že necháme ostatní, aby je žákovi vysvětlili, nebo je začleníme do pracovních listů, případně připravíme žákovi tabulku s těmito výrazy, kterou dostane k pracovnímu listu.

Varianty opatření dle stupňů podpory

Stupeň 1

Učitel aplikuje metodu podle uvedeného postupu, má-li ve třídě žáky, kteří mají problém porozumět výkladu z výše uvedených důvodů.

Stupeň 2, 3

Učitel aplikuje metodu podle uvedeného postupu v kombinaci s 2.1.2 Vizualizace obsahu a procesu vzdělávání a dalšími opatřeními určenými žákům s nedostatečnou znalostí vyučovacího jazyka.

Metodické zdroje, odkazy, odborná literatura

1. Webový portál zaměřený na vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem Inkluzivní škola [online]. Dostupné z: www.inkluzivniskola.cz.

2. META. Propojení výuky obsahu a jazyka [online]; výukové materiály ke stažení zohledňující tuto výukovou metodu. Dostupné z: http://www.inkluzivniskola.cz/pedagogika-aneb-cizinec-v-tride/propojeni-vyuky-obsahu-jazyka.

3. META. Výuka v konkrétních předmětech [online]; výukové materiály ke stažení. Do­stupné z: http://www.inkluzivniskola.cz/pedagogicka-prace-s-diverzitou/vyuka-v-konkretnich-predmetech.

4. Center for Applied Linguistics – Sheltered instruction observation protocol [online]; konkrétní výukové materiály a další informace k práci s obsahovým a jazykovým výukovým cílem a dalšími prvky podpory jazykového vzdělávání. Dostupné z: http://www.cal.org/siop/.