Katalog podpůrných opatření

4.2.8

Prevence únavy a podpora koncentrace pozornosti

 • Mgr. Martina Habrová
Oblast podpory:
 • Modifikace vyučovacích metod a forem
Cílové skupiny:
 • ZŠ - 1. stupeň
 • ZŠ - 2. stupeň

 

Projevy na straně žáka, na které opatření reaguje

 • Žák je zvýšeně unavitelný nebo bývá často unavený (nedostatek spánku, nekvalitní spánek).
 • Žák má sníženou schopnost koncentrace pozornosti.
 • Žák projevuje výkyvy pracovního tempa.
 • U žáka se projevují obtíže se zapamatováním a interpretací učební látky.
 • Žák ve školní práci nevyvíjí dostatečné volní úsilí.

Popis opatření

V čem spočívá

Jedná se o opatření, která můžeme aplikovat v práci s celou třídou i v individuální práci se žákem.

Prevence únavy zahrnuje především různé formy relaxace a spolupráci s rodiči na zajištění vhodné životosprávy žáka.

Podpora koncentrace pozornosti spočívá zejména ve vhodné úpravě pracovního pro­středí, strukturaci úkolů, v úpravě režimu výuky (zejm. časové – zařazování relaxačních přestávek), podpoře vnitřní i vnější motivace žáků a v procvičování koncentrace pozornosti.

Čemu pomáhá

 • Předchází snižování školního výkonu, které je s únavou spojeno.
 • Předchází výkyvům, příp. ztrátě koncentrace pozornosti.
 • Podporuje zaměření pozornosti.
 • Podporuje schopnost nenechat se rozptýlit nežádoucími podněty.
 • Podporuje práceschopnost žáka ve vyučování (i mimo něj).
 • Snižuje závislost na dopomoci a kontrole druhé osoby (pedagoga, asistenta, rodiče).

Opatření je rozděleno na dvě dílčí části:

2.8.1 Prevence únavy

2.8.2 Podpora koncentrace pozornosti