Katalog podpůrných opatření

4.2.8.2

Podpora koncentrace pozornosti

 • Mgr. Lenka Felcmanová
Oblast podpory:
 • Modifikace vyučovacích metod a forem
Cílové skupiny:
 • ZŠ - 1. stupeň
 • ZŠ - 2. stupeň

 

Projevy na straně žáka, na které opatření reaguje

 • Žák má sníženou schopnost koncentrace pozornosti.
 • Žák projevuje výkyvy pracovního tempa.
 • U žáka se projevují obtíže se zapamatováním a interpretací učební látky.
 • Žák ve školní práci nevyvíjí dostatečné volní úsilí.
 • Žák má obtíže s dokončováním činností.
 • Žák vykazuje nízkou úroveň sebeovládání a sebekontroly.
 • U žáka se projevuje zvýšená aktivita.

Popis opatření

V čem spočívá

Jedná se o soubor postupů, které můžeme rozdělit na opatření aplikovaná v práci s celou třídou a na ta, která se aplikuji v individuální práci s žákem. Podpora koncentrace spočívá ve vhodné úpravě pracovního prostředí a volbě pracovního místa pro žáka – viz 1.4 Úprava zasedacího pořádku a 1.2 Další pracovní místo pro žáka (ve třídě i mimo třídu); ve struk­turaci činností – viz 1.1.3 Úprava časového uspořádání výuky; v podpoře motivace žáků – viz 2.7 Podpora motivace žáka a nácviku koncentrace pozornosti.

Čemu pomáhá

 • Zlepšuje schopnost koncentrace pozornosti.
 • Pozitivně ovlivňuje myšlení a paměť.
 • Zvyšuje úspěšnost žáka ve školní práci.

Aplikace opatření a specifikace podmínek

Pracovní místo žáka: Pro žáka se sníženou schopností koncentrace pozornosti volíme pracovní místo v blízkosti učitele, dále od oken i dveří (v případě sálového uspořádání např. první lavice v druhé řadě od okna). V bezprostředním okolí žáka a také ve směru pohledu k tabuli minimalizujeme podněty, které by mohly odvádět žákovu pozornost (týká se i věcí umístěných na pracovním stole žáka – dbáme na to, aby žák měl na lavici jen to, co v danou chvíli potřebuje). Někdy může být vhodnější volbou, pokud žák sedí v lavici sám (v těchto případech zařazujeme dostatek skupinových činností, aby se žák necítil vyčleněný z kolektivu). Je vhodné, pokud s žákem v lavici sedí žák s dobrými vzdě­lávacími výsledky a klidnější přátelskou povahou. Žáci s deficity pozornosti by neměli společně sedět v jedné lavici.

Strukturace činností: Ve výuce přistupujeme k častějšímu střídání činností. Vhodné je střídat činnosti vyžadující klidnou soustředěnou práci (poslech výkladu, psaní do sešitu) s aktivizujícími činnostmi (prací s pomůckami, skupinovou činností, prací na interaktivní tabuli apod.) a také s krátkými relaxačními cvičeními – viz 2.8.1 Prevence únavy. Žákovi umožníme také častější střídání pracovní polohy (umožníme mu si stoupnout nebo kleknout na židli, pobyt v relaxační části třídy, je-li zřízena, apod.). Zařazujeme také činnosti spojené s pohybem. Objem práce (např. rozsah textu, který má žák přečíst, počet příkladů, které má vypočítat, apod.) přizpůsobujeme času, po který se žák dokáže na danou činnost soustředit. Řídíme se heslem „raději méně, ale kvalitně“. Žáka podporujeme v dokončování činnosti (či alespoň jejího úseku, např. ze čtyř příkladů spočítá dva, výpočet příkladu ale dokončí, práci neukončí uprostřed výpočtu). Následně žákovi nabídneme na pozornost méně náročnou činnost.

Pokyny k činnosti žákovi raději několikrát v klidu zopakujeme, ujistíme se, že rozumí tomu, co má dělat. Složitější instrukce sdělujeme v jednotlivých krocích. Žáka vedeme k tomu, aby se postupně sám naučil složitější postupy rozfázovat na jednotlivé kroky – viz 3.5.8 Rozvoj exekutivních funkcí.

Při zadávání domácích úkolů a pokynů k domácí přípravě (týká se i záznamů toho, co si má žák na další hodin přinést) se osvědčuje zavedení samostatného sešitu, u mladších žáků raději úkoly a pokyny k domácí přípravě zapisujeme sami. Starší žáky vedeme k tomu, aby zápis dělali sami. Zápis následně společně zkontrolujeme. Systém kontroly je zároveň třeba domluvit i s rodiči.

Nácvik koncentrace pozornosti: V rámci individuální práce s žákem zařazujeme aktivity, kterými se snažíme podpořit žákovu schopnost soustředěné pozornosti na vykonávanou činnost. K tomuto účelu lze využít pracovní listy (viz Metodické zdroje), kom­plexní programy pro žáky s poruchami pozornosti (např. HYPO, KUPOZ) či metodu EEG biofeedbacku.

Opatření týkající se celé třídy realizuje třídní učitel ve spolupráci s ostatními vyučujícími v dané třídě. Individuální opatření realizuje zaškolený pedagogický pracovník, speciální pedagog nebo psycholog.

Na co klást důraz

 • Žáka oceňujeme za chvíle, kdy se mu daří udržet pozornost.
 • Systematicky podporujeme pozitivní klima třídy, ve kterém se žák cítí být přijímán.
 • Před zahájením aktivit zaměřených na nácvik pozornosti by žák měl být odpočatý.

Rizika

 • Zvýšené nároky na přípravu a pozornost učitele.

příklad aplikace

Učitelka nastoupila do 3. třídy, kde byli dva žáci s poruchou pozornosti. Žáci v předcházejícím školním roce seděli společně v jedné lavici (jednalo se o druhou lavici u okna). Žáci se jen velmi obtížně zapojovali do výuky, rušili se navzájem a rušili i své spolužáky. Učitelka se rozhodla sestavit zasedací pořádek tak, aby oba chlapci seděli v prvních lavicích s klidnějšími spo­lužáky. V přední části učebny (zejména v okolí tabule) omezila výzdobu. Část třídy, kde byl umístěn koberec, vybavila sedacími polštáři, hračkami k odreagování, knihami, komiksy i hrami rozvíjejícími percepční schopnosti (Logico, Dobble apod.). Důsledně dbala na to, aby žáci měli na lavici jen to, co v danou dobu potřebovali. Toto pravidlo zavedla u všech žáků třídy. V rámci skupinových aktivit byl každý z žáků s poruchou pozornosti v jiné skupině. Do výuky pravidelně zařazovala krátké relaxační hry. Rozsah činností a úkolů individuálně přizpůsobovala aktuálním možnostem obou žáků. Se všemi žáky třídy dohodla pravidla využívání relaxační části třídy v době výuky, kdy ostatní žáci ještě pracují. Pokud žáci s poruchou pozornosti ukončili práci dříve než ostatní spolužáci, učitelka jim zadala alternativní činnost buď v lavici, nebo v relaxační části třídy. Ukázalo se, že je lepší, pokud tito žáci nebyli v relaxační části třídy společně (pravidelně se střídali). V rámci třídnických hodin zařazovala aktivity zaměřené na posílení soudržnosti třídního kolektivu a konstruktivní řešení konfliktů. Díky uvedeným opatřením se zlepšilo zapojení obou žáků ve výuce i v kolektivu.

Varianty opatření dle stupňů podpory

Stupeň 1

Volba vhodného pracovního místa žáka; vyvážené střídání činností v rámci výuky/výchovné činnosti ve třídě včetně pravidelného zařazování relaxačních cvičení; umožnění individuální práce žáka v rámci výuky (úprava rozsahu zadané činnosti, umožnění relaxační činnosti v době, kdy ostatní žáci soustředěně samostatně pracují, apod.); umožnění změny pracovní polohy či smysluplného pohybu (rozdání pomůcek apod.). Rozšíření nabídky možností relaxace o přestávkách.

Stupeň 2

Realizujeme činnosti uvedené ve stupni 1. Individuální (případně též skupinová) práce s žákem nad rámec běžné výuky/výchovné činnosti zaměřená na nácvik pozornosti a roz­voj exekutivních funkcí v rozsahu stanoveném školským poradenským zařízením.

Stupeň 3

Individuální práce s žákem nad rámec běžné výuky/výchovné činnosti zaměřená na nácvik pozornosti a rozvoj exekutivních funkcí v rozsahu stanoveném školským poradenským zařízením.

Metodické zdroje, odkazy, odborná literatura

1. JUCOVIČOVÁ, D.; ŽÁČKOVÁ, H. Máte neklidné, nesoustředěné dítě?: metody práce s dětmi s LMD (ADHD, ADD) především pro učitele a vychovatele. 2. vyd. Praha: D + H, 2007. 127 s. ISBN 978-809-0386-914.

2. JUCOVIČOVÁ, D.; ŽÁČKOVÁ, H. Neklidné a nesoustředěné dítě ve škole a v rodině. Praha: Grada, 2010. 238 s. ISBN 978-802-4726-977.

3. MICHALOVÁ, Z. Pozornost: cvičení na posilování koncentrace pozornosti. Havlíčkův Brod: Tobiáš, 2004. ISBN 80-731-1026-1.

4. RIEFOVÁ, S. F. Nesoustředěné a neklidné dítě ve škole: praktické postupy pro vyučování a výchovu dětí s ADHD. Vyd. 4. Praha: Portál, 2010. 251 s. ISBN 978-807-3677-282.

5. REZKOVÁ, V.; ZELINKOVÁ, O.; TUMPACHOVÁ, L. Koncentrace pozornosti, soubor pracovních listů. Praha: PPPP, s. r. o., 2013.

6. ŽÁČKOVÁ, H.; JUCOVIČOVÁ, D. Relaxace nejen pro děti s ADHD: máte neklidné, nesoustředěné dítě?. 4. vyd. Praha: D + H, 2008. ISBN 978-809-0386-983.

7. http://www.odyssea.cz/soubory/c_lekce/1_1.pdf.

8. http://majinato.cz/8-trenink-soustredeni-a-pozornosti.php.