Katalog podpůrných opatření

7.2

OBLAST PODPORY Č. 2: MODIFIKACE VYUČOVACÍCH METOD A FOREM

 • prof. PaedDr. Milan Valenta, Ph.D.
 • prof. PaedDr. Miloň Potměšil, Ph.D.

Druhá oblast katalogů sdružující podpůrná opatření z oblasti didaktiky (a její nosné části – teorie vyučování) je zaměřena především na didaktické prostředky v užším kontextu (didaktické principy, metody, organizační formy, postupy, techniky a východiska) a jejich modifikaci (změny, úpravy, varianty) pro edukaci dětí a žáků s jednotlivými druhy a stupni zdravotního postižení, sociálního či zdravotního znevýhodnění. Jsou zde vřazena (bez hierarchizace) následující podpůrná opatření.


Podkapitoly:

 1. 7.2.1 ZPŮSOBY VÝUKY ADEKVÁTNÍ PEDAGOGICKÉ SITUACI
 2. 7.2.2 INDIVIDUÁLNÍ PRÁCE SE ŽÁKEM
 3. 7.2.3 STRUKTURALIZACE VÝUKY
 4. 7.2.4 KOOPERATIVNÍ UČENÍ
 5. 7.2.5 METODY AKTIVNÍHO UČENÍ
 6. 7.2.6 VÝUKA RESPEKTUJÍCÍ STYLY UČENÍ
 7. 7.2.7 PODPORA MOTIVACE ŽÁKA
 8. 7.2.8 PREVENCE ÚNAVY A PODPORA KONCENTRACE POZORNOSTI
 9. 7.2.9 PRAVIDELNÁ KONTROLA POCHOPENÍ OSVOJOVANÉHO UČIVA