Katalog podpůrných opatření

7.3

OBLAST PODPORY Č. 3: INTERVENCE

 • prof. PaedDr. Milan Valenta, Ph.D.
 • prof. PaedDr. Miloň Potměšil, Ph.D.

Intervence (zásah, zákrok) je pojem užívaný v mnoha společenských oblastech – v ekonomice (intervence národní banky), politice (vojenská intervence), psychologii (krizová intervence) apod. Jako kategorii podpůrných opatření rozumíme intervencí speciálněpedagogický (i psychologický) zákrok ve prospěch klienta (dítěte či žáka s potřebou podpůrných opatření) i jeho edukačního a sociálního prostředí. Bez hierarchizace jsou do oblasti vřazena tato podpůrná opatření:


Podkapitoly:

 1. 7.3.1 SPOLUPRÁCE RODINY A ŠKOLY
 2. 7.3.2 ROZVOJ JAZYKOVÝCH KOMPETENCÍ
 3. 7.3.3 INTERVENČNÍ TECHNIKY
 4. 7.3.4 INTERVENCE NAD RÁMEC BĚŽNÉ VÝUKY
 5. 7.3.5 ROZVOJ SPECIFICKÝCH DOVEDNOSTÍ A POZNÁVACÍCH FUNKCÍ
 6. 7.3.6 NÁCVIK SEBEOBSLUŽNÝCH DOVEDNOSTÍ
 7. 7.3.7 NÁCVIK SOCIÁLNÍHO CHOVÁNÍ
 8. 7.3.8 ZVLÁDÁNÍ NÁROČNÉHO CHOVÁNÍ
 9. 7.3.9 METODICKÁ INTERVENCE SMĚREM K PEDAGOGŮM ZE STRANY ŠKOLSKÉHO PORADENSKÉHO ZAŘÍZENÍ (ŠPZ) A ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ (ŠPP)
 10. 7.3.10 VÝUKA PROSTŘEDNICTVÍM PODPORUJÍCÍ A ALTERNATIVNÍ KOMUNIKACE