Katalog podpůrných opatření

4.3.2.2

Rozvoj komunikační schopnosti v morfologicko-syntaktické rovině

 • Jana Brozdová
Oblast podpory:
 • Intervence
Cílové skupiny:
 • ZŠ - 1. stupeň
 • ZŠ - 2. stupeň


Projevy na straně žáka, na které opatření reaguje

 • Žák má drobné nebo výrazné obtíže s tvorbou vět a tvořením správného slovosledu.
 • Žák se vyjadřuje s občasnými nebo četnými dysgramatismy.

Popis opatření

V čem spočívá

Oslabení se v této oblasti projevuje především u žáků s opožděným vývojem řeči a dysfázií. Typickými symptomy, které se vyskytují v řeči u těchto žáků, jsou:

 • převládání podstatných jmen nad ostatními slovními druhy;
 • tvorba a užívání tvarů podstatných jmen chybně, záměna rodů, čísla, pádů;
 • ostatní druhy slov přibírají do slovníku pomalu, dlouho chybují např. v užívání předložek a jejich vazbách ve větě;
 • pokud žák tvoří věty, jsou jednoduché, často neúplné, s chybným slovosledem;
 • se zvětšováním slovní zásoby se zvětšuje i počet dysgramatismů.

Rozvoj této roviny jazyka by se měl prolínat celým vyučovacím procesem, především pak v hodinách českého jazyka a literatury. Pedagog by měl rozvíjet tuto jazykovou rovinu vždy pod dohledem logopeda.

Čemu pomáhá

 • Zvládnutí správného uplatňování gramatických pravidel, gramatické správnosti slov, vět, slovosledu, rodu, čísla, pádu, užívání slovních druhů, tvarosloví a větosloví.

Aplikace opatření a specifikace podmínek

V morfologicko-syntaktické rovině se zaměřujeme na:

 • pochopení slovních druhů;
 • určování rodu, čísla, pádu;
 • časování a stupňování přídavných jmen a příslovcí;
 • členění věty na syntagmata;
 • strukturu podmětové části věty a strukturu přísudkové části věty;
 • správný slovosled;
 • tvorbu otázek a záporu;
 • tvoření souřadného souvětí a podřadného souvětí.

Učitel MŠ a učitel ZŠ by se měli zaměřit cíleně na zlepšování kvality úrovně morfologicko-syntaktické roviny jazyka žáka. V případě potřeby by měli konzultovat rozvoj těchto schopností s logopedem a ostatními pedagogickými pracovníky, kteří se podílejí na vzdělávání žáka.

Na co klást důraz

 • Pravidelná komunikace s logopedem dítěte.
 • Pravidelný nácvik oslabených funkcí v morfologicko-syntaktické rovině.

Rizika

 • Finanční náročnost – větší potřeba kopírování, počítačové výukové programy, pracovní listy, nedostatek financí na mzdu třídního učitele, který by se věnoval žákovi po vyučování, např. v rámci reedukačního kroužku. V případě potřeby mzda na plat asistenta pedagoga.

Ilustrační příklad

Chlapec s vývojovou dysfázií navštěvoval 2. třídu ZŠ. Měl výrazné problémy s tvorbou vět, užíval četné dysgramatismy a vynechával ve větách především slovesa, která nahrazoval většinou citoslovci. Díky cílenému rozvoji oslabené oblasti pod vedením třídního učitele a asistenta pedagoga se verbální projev v morfologicko-syntaktické rovině výrazně zlepšil. Na konci 2. třídy již byl sám schopen sestavit větu z předem daných slov a samostatně ji i zapsat. Ve spontánním mluvním projevu dosud přetrvávají občasné dysgramatismy, aktivní slovník neodpovídá zcela věku, ale došlo ke znatelné kompenzaci chlapcových obtíží.

Varianty opatření dle stupňů podpory

Stupeň 1

Ve větší míře opakovat větnou stavbu, procvičovat tvoření vět z předem daných slov, vést systematicky a důsledně žáka k pochopení a používání gramatických pravidel.

 • Nácvik správného užívání rodu, čísla, pádu.
 • Nácvik správného používání předložek, sloves a skloňování podstatných jmen.
 • Tvoření jednotného a množného čísla.
 • Postupné zapojení všech slovních druhů, prodlužovat délku vět a náročnost gramatických struktur.
 • Tvoření vět z předem stanovených slov – náročnost stupňovat.

V MŠ i ZŠ se žákem začít vždy dle vývojové úrovně této roviny jazyka.

V ZŠ využívat pracovních listů s doplňováním správných gramatických tvarů. Důležitá je spolupráce s logopedem.

Stupeň 2

Poskytnutí větší časové dotace na mluvní i písemný projev, upevňovat a opakovat větnou stavbu, procvičovat tvoření vět z předem daných slov, vést žáka systematicky a důsledně k používání správného rodu, čísla a pádu podstatných jmen, slovesných časů a správného používání předložek. Spolupráce s logopedem je nezbytná.

Stupeň 3

Zde je již nutné částečně modifikovat obsah učiva – užívat jednodušších slov a slovních spojení, připravovat pracovní listy, využívat kompenzační pomůcky. Nutnost systematického upevňování gramatických pravidel a jejich aplikace do písemného projevu. Důležitá je soustavná spolupráce s logopedem a rodiči. Ve škole psaní tzv. řízených diktátů se zaměřením na daný jev. V případě nutnosti je zapojen asistent pedagoga.

Stupeň 4

Neaplikuje se, případné využití AAK – piktogramy, znak do řeči apod.

Stupeň 5

Neaplikuje se.

Metodické zdroje, odkazy, odborná literatura

1. LECHTA, V. a kol. Diagnostika narušení komunikační schopnosti. Praha: Portál, 2003. ISBN 80-7178-801-5.

2. ŠKODOVÁ, E.; JEDLIČKA, I. a kol. Klinická logopedie. Praha: Portál, 2003.

ISBN 80-7178-546-6.