Katalog podpůrných opatření

4.3.2

Rozvoj jazykových kompetencí

 • Jana Brozdová
Oblast podpory:
 • Intervence
Cílové skupiny:
 • ZŠ - 1. stupeň
 • ZŠ - 2. stupeň


Projevy na straně žáka, na které opatření reaguje

 • Žák má obtíže v některé jazykové rovině, případně narušená komunikační schopnost zasahuje do více jazykových rovin současně.

Popis opatření

V čem spočívá

Při narušené komunikační schopnosti žáka je rozvoj jazykových kompetencí základem k jakémukoliv dalšímu vzdělávání.

Komunikační schopnost a narušená komunikační schopnost je pojímána v celé její šíři – nelze se zabývat jen foneticko-fonologickou (zvukovou) stránkou řeči. Takový pohled je velmi zúžený. Při sledování komunikační schopnosti jedince a jeho narušené komunikační schopnosti se hodnotí i další roviny jazykových projevů, tzn. rovina lexikálně-sémantická (zjednodušeně ji můžeme nazvat obsahovou), morfologicko-syntaktická (gramatická), ale také pragmatická (rovina sociálního uplatnění komunikační schopnosti, sociální aplikace).

Znalost výše uvedených jazykových rovin pomáhá pedagogům lépe se orientovat v šíři narušené komunikační schopnosti a také v záměru porozumět žákům s narušenou komunikační schopností, kteří selhávají nebo mohou selhávat ve školním výkonu.

Rozvoj jazykových kompetencí by měl být zařazen na ZŠ jako nepovinný předmět pro žáky s NKS. V MŠ i na ZŠ by tuto činnost měl provádět speciální pedagog logoped, a to buď jako interní, nebo externí pracovník.

Především u žáků s dysfázií se téměř vždy v různé míře a zastoupení setkáváme s těmito symptomy, které mají přesah do všech čtyř jazykových rovin:

 • porucha fonetické a fonologické realizace hlásek;
 • obtížné spojování slov do větných celků;
 • porucha v řazení slabik;
 • postižení fonematického sluchu;
 • neschopnost udržet dějovou linii;
 • obtížné rozeznávání klíčových slov k pochopení smyslu;
 • porucha krátkodobé paměti;
 • malá slovní zásoba;
 • dyslexie, dyspraxie;
 • nepoměr mezi verbálními a neverbálními schopnostmi.

Vzhledem k tomu, že rozvoj jazykových kompetencí je u dětí s narušenou komunikační schopností zcela zásadní, rozpracovali jsme tuto kartu do čtyř podkaret podle jazykových rovin.