Katalog podpůrných opatření

4.3.3

Intervenční techniky

  • Jana Brozdová
  • Jiřina Jehličková
Oblast podpory:
  • Intervence
Cílové skupiny:
  • ZŠ - 1. stupeň
  • ZŠ - 2. stupeň


Projevy na straně žáka, na které opatření reaguje

  • U žáka se projevují deficity, oslabení, nezralost nejen v komunikační schopnosti, ale i v dalších oblastech, které souvisejí s NKS nebo jsou nezávislé na narušení komunikační schopnosti (motorické deficity, deficity v percepcích – sluchové vnímání, zrakové vnímání, koordinace činností; poruchy pozornosti, kombinované vady).
  • Žák má komunikační zábrany, úzkostné projevy, je emočně labilní.

Popis opatření

V čem spočívá

Jedná se o různé techniky, stimulační programy, které doprovázejí, doplňují běžné intervence nebo navazují na intervence, které jsou žákovi poskytovány. Jsou důležité pro realizaci komplexní péče o žáka. Tyto intervenční techniky může provádět samotný pedagog, který má doplňující vzdělání v těchto programech a terapiích, nebo externí pracovníci, pedagog pak koordinuje týmovou spolupráci.

Mezi nejčastěji využívané terapie patřící do intervenčních technik v oblasti speciální pedagogiky řadíme tzv. expresivní metody, které jsou součástí psychoterapie. Nejoblíbenějšími expresivními metodami uplatňovanými v rámci vyučovacího procesu nebo mimoškolních aktivit jsou dramaterapie, arteterapie a muzikoterapie. Tyto terapie v MŠ či ZŠ by měl vždy vykonávat proškolený pedagog, psycholog nebo speciální pedagog za aktivní spoluúčasti rodičů.

Je možno využívat řadu rozdílných technik a programů dle individuálních potřeb žáka, z tohoto důvodu jsou tyto techniky rozpracovány do dvou podkaret.