Katalog podpůrných opatření

4.3.3.3

Zooterapie a stimulační techniky

 • Jiřina Jehličková
Oblast podpory:
 • Intervence
Cílové skupiny:
 • ZŠ - 1. stupeň
 • ZŠ - 2. stupeň


Projevy na straně žáka, na které opatření reaguje

 • U žáka se projevují deficity, oslabení, nezralost nejen v komunikační schopnosti, ale i v dalších oblastech, které souvisejí s NKS nebo jsou nezávislé na narušení komunikační schopnosti (motorické deficity, deficity v percepcích – sluchové vnímání, zrakové vnímání, koordinace činností, poruchy pozornosti, kombinované vady).
 • U žáka se projevuje sociální oslabení, úzkostné projevy, emoční labilita.

Popis opatření

V čem spočívá

Jedná se o terapie, stimulační programy, které pomáhají při vzdělávání, kdy jiné postupy či terapie nejsou dostačující, nebo o terapie, které doplňují celkovou rehabilitaci žáka. Tyto terapie může provádět samotný pedagog, který má doplňující vzdělání v těchto programech, terapiích, nebo externí pracovníci, často i rodiče, pedagog koordinuje týmovou spolupráci. Zajišťuje prostorové a časové podmínky pro realizaci terapie. U žáků s NKS se osvědčily jako velmi vhodné některé stimulační programy, které kombinují rozvoj komunikace, pohybových dovedností, koordinace, sluchového a zrakového vnímání a zlepšení pozornosti.

Lze využít nejen stimulační programy, ale i specifická cvičení jako jóga a tai-chi pro děti, která podporují koncentraci, správné držení těla a zejména jsou výborným cvičením pro nácvik správného a prohloubeného dýchání.

Programy:

 • Metoda dobrého startu – všestranný program pro rozvoj psychomotoriky zároveň se sférou emocionálně-motivační a sociální, přispívá také k rozvoji řeči. Je využíván u dětí předškolního a mladšího školního věku, slouží jako vstupní etapa čtení a psaní, reedukace při potížích s osvojováním čtení a psaní, prevence poruch učení. Posiluje jazykové kompetence a komunikativní dovednosti, rozvíjí vnímání, grafomotoriku, pravolevou a prostorovou orientaci, tělesné schéma, zrakové vnímání, propojuje píseň, pohyb a grafický vzor.
 • Kurz grafomotoriky „Nebojte se psaní“ podle Y. Heyrovské – jedná se o ucelený komplex grafomotorických cvičení. Děti se učí správnému držení psacího náčiní, procvičují si jemnou a hrubou motoriku, trénují paměť. Nejvhodnější je pro předškoláky a pro děti s odkladem školní docházky.
 • Elkonin – trénink jazykových schopností podle D. B. Elkonina – rozvoj fonematického sluchu – uvědomování si hláskové struktury jazyka a schopnost vědomé manipulace s těmito hláskami. K tomuto účelu využívá metodika na rozdíl od jiných technik tzv. mentální modelování prostřednictvím grafických žetonů a názorných schémat, což je pro žáky, kteří sluchovou cestou nezvládají určování, rozlišování slabik, hlásek, zásadní.
 • Kupoz – program pro rozvoj pozornosti je určen pro děti s ADHD, ale i děti s pomalejším psychomotorickým tempem, neurotickými potížemi, poruchami učení.
 • Kumot – program zaměřený na procvičování a rozvoj jemné motoriky a grafomotorických dovedností, vhodný pro děti s ADHD, pro děti nesmělé, sociálně či motoricky neobratné nebo s jinými obtížemi.
 • Kuprev – primárně preventivní individuální program, používán jak plošně, tak úspěšně i u dětí s dysfázií, autismem, ADHD a jinými obtížemi.
 • Maxík – stimulační program pro předškoláky a děti s odloženou školní docházkou, zaměřený na nácvik nových pohybových stereotypů, rozvoj komunikačních dovedností, rozvoj dílčí funkcí (sluchové a zrakové vnímání, prostorové vnímání, intermodalita a serialita), rozvoj grafomotorických dovedností, posílení koncentrace pozornosti.
 • Hypo – program ke stimulaci percepčně-kognitivních funkcí a posílení pozornosti u dětí předškolního a mladšího školního věku, k posílení zrakové a sluchové paměti, koncentrace pozornosti a k částečnému rozvoji percepčně-kognitivních funkcí.
 • Edu-kineziologie – metoda vycházející z kineziologie, psychologie učení, vědeckého výzkumu mozku a čínského učení o meridiánech je zaměřená na poruchy učení, lehké mozkové dysfunkce, trému, problémy s koncentrací, hyperaktivitou. Edu-kinestetická cvičení zlepšují soustředěnost, souvislé vyjadřování, učení, myšlení a vnímání, uvolňují napětí, odbourávají nadbytečnou energii, upravují úhlednost psaní, vylepšují motorické dovednosti a pohyb.

Terapie:

 • Canisterapie – terapie za pomoci psů, dělí se na aktivity za pomoci psa, při nichž se prostřednictvím přirozeného kontaktu člověka a psa zaměřuje na zlepšení kvality života klienta a obecnou aktivizaci, terapii za pomoci psa, která je cíleným kontaktem, kde nasměrování a úkoly určuje odborník (fyzioterapeut, psycholog, speciální pedagog apod.), a canisterapie se tak stává podpůrnou metodou celkové rehabilitace klienta, a vzdělávání za pomoci psů, při němž pedagogové využívají pozitivní vliv psů na žáky se specifickými potřebami nebo jako součást zážitkové výuky. Canisterapie rozvíjí hrubou a jemnou motoriku, podněcuje verbální i neverbální komunikaci, rozvíjí orientaci v prostoru a čase, pomáhá při nácviku koncentrace a paměti, rozvíjí sociální cítění, poznávání a složku citovou, působí v rovině rozvoje motoriky s atributem rehabilitační práce, v polohování a v relaxaci, tam, kde je to třeba, psi podněcují ke hře a k pohybu, psi mají velký vliv na psychiku a přispívají k duševní rovnováze a motivaci.
 • Hiporehabilitace je nadřazeným a zastřešujícím názvem pro všechny aktivity a terapie v oblastech, kde se setkává kůň a člověk se zdravotním postižením. Dělí se na hypoterapii, léčebnou metodu působící na klienta prostřednictvím pohybových impulzů vznikajících při koňské chůzi, dále psychoterapii pomocí koní, která patří mezi integrativní směry psychoterapie a k terapii pacientů/klientů využívá specifickou triádu terapeut–kůň–klient. Léčba je založena na působení psychologickými prostředky s využitím specifických vlastností koně jako koterapeuta v psychoterapeutickém procesu k ovlivnění duševních poruch a duševních onemocnění.

Další součástí hiporehabilitace jsou aktivity s využitím koní. Jejich cílem je působit v oblasti pedagogiky a sociálních služeb. Využívá se přitom motivačního a sociálněaktivizačního působení zvířat na člověka. Jednou z oblastí je též rozvoj a nácvik komunikace.

Součástí hiporehabilitace je i parajezdectví.

Specifickou oblastí, která se u nás teprve rozvíjí, je spojení logopedie s hiporehabilitací, kdy se využívá pro rozvoj řeči všech jejích metod a terapií.

 • Snoezelen je místnost na podporu smyslového vnímání. Jedná se o specificky vytvořené prostředí pro účely senzorické stimulace, relaxace a prožití osobní zkušenosti. Původním záměrem byla orientace na lidi s hlubším mentálním či kombinovaným postižením, a to pro využití volného času, pro stimulaci a rozvoj smyslových receptorů skrze své vlastní prožitky a zkušenosti. V dnešní době se již snoezelen využívá jak u dětí s postižením, tak u intaktních dětí. Práce ve snoezelenu musí být jasná, smysluplná, musí mít svůj řád a cíl.
 • Videotrénink interakcí slouží jako pomoc a podpora učitele i žáka pro rozvoj jeho dovedností a schopností v komunikaci a interakci s druhými lidmi. Motivuje k efektivnímu rozvoji dovedností a schopností v komunikaci a interakci. Slouží jako podpora rozvíjení dobrých mezilidských vztahů. Tato metoda je akreditována MŠMT.

Čemu pomáhá

 • Získávání dovedností, vědomostí jinými metodami, formami, způsoby, podpora při celkové rehabilitaci.
 • Rozvoj komunikace. Rozvoj pohybových dovedností.
 • Rozvoj sociálních dovedností.
 • Relaxace, pozitivní vliv na psychiku, emoční prožívání.

Aplikace opatření a specifikace podmínek

Doplňkové hodiny se speciálními pedagogy, terapeuty. Zařazení intervence přímo do vyu­čování vyučujícím pedagogem.

Rizika

 • Organizační zajištění.
 • Nutnost absolvování kurzů pedagogy k získání oprávnění pracovat se stimulačními programy.
 • Vybudování snoezelenu je nákladná záležitost.

Ilustrační příklad

Příklad dobré praxe: Chlapec s vývojovou dysfázií individuálně integrovaný v 1. třídě základní školy, ve které se vyučuje čtení genetickou metodou. Vzhledem k nevyzrálosti a deficitům ve fonematickém sluchu, verbální paměti, artikulační neobratnosti (při velmi dobrých rozumových schopnostech) měl chlapec i přes velkou snahu, podporu školy i rodiny potíže s nácvikem čtení touto metodou. V rámci logopedické intervence v SPC byl s chlapcem prováděn nácvik fonematického sluchu dle Elkonina. Za pomoci grafických schémat a žetonů byl brzy schopen lépe provádět syntézu hlásek do slov, což umožnilo číst i delší a složitější slova, která předtím nezvládal.

Varianty opatření dle stupňů podpory

Kategorie se nerozděluje do stupňů podpory, jedná se o doporučené intervence, které zajišťuje škola svému žákovi samostatně nebo s metodickou podporou poradenského zařízení.

Metodické zdroje, odkazy, odborná literatura

1. Metoda dobrého startu – http://www.dyscentrum.org/education/.

2. http://clanky.rvp.cz/clanek/c/P/6783/MALOVANE-PISNICKY.html/.

3. http://wiki.rvp.cz/Sborovna/5Pripravy_na_vyuku/1.Predskolni_vzdelavani/METODA_DOBR%C3%89HO_STARTU_–_uk%C3%A1zka_z_prvn%C3%AD_lekce.

4. http://www.antee.cz/3zszdar/file.php?nid=7328&oid=2861011.

5. Programy Kupoz, Kuprev, Kumot – http://www.kuprog.cz/.

6. Maxík – http://www.mujmaxik.snadno.eu/.

7. Hypo – http://www.dyscentrum.org/education/.

8. Edu-kineziologie – http://edu-k.7x.cz/.

9. Pomocné tlapky – Canisterapie – http://www.canisterapie.cz/cz/.

10. Česká hiporehabilitační společnost – http://www.hiporehabilitace-cr.com/http://www.os-svitani.cz/rozdeleni-hiporehabilitace.php.

11. Snoezelen – http://www.snoezelen-koncept.cz/.

12. http://www.muzikohrani.cz/2009/09/snoezelen-multismyslova-relaxacni-mistnost/.

13. http://www.jogadeti.eu/.

14. http://www.cadj.cz/.

15. http://www.taichiprodeti.cz/.