Katalog podpůrných opatření

4.3.9

Metodická intervence směrem k pedagogům

 • Jiřina Jehličková
Oblast podpory:
 • Intervence
Cílové skupiny:
 • ZŠ - 1. stupeň
 • ZŠ - 2. stupeň


Projevy na straně žáka, na které opatření reaguje

 • Obtíže žáka v oblasti narušené komunikační schopnosti takového stupně, závažnosti, že není účinná intervence pouze ve třídě.
 • Ve třídě je umístěn žák s narušenou komunikační schopností na úrovni zdravotního postižení.
 • Ve třídě je umístěn žák s narušenou komunikační schopností v kombinaci s jiným postižením.
 • Plánované přijetí žáka se speciálními vzdělávacími potřebami ke vzdělávání.

Popis opatření

V čem spočívá

Konzultace k doporučeným podpůrným opatřením, k IVP u jednotlivých žáků v ZŠ. Informace, jak se jednotlivé narušení komunikační schopnosti promítají do vyučování, co všechno ovlivňují, jak zapracovat doporučení, jak zohledňovat řečovou vadu a důsledky z ní vyplývající, a to nejen v českém jazyce, ale i v dalších předmětech, jelikož obtíže se většinou promítají do dalších oblastí, ve všech předmětech se užívá řeč mluvená a psaná.

Náslechy ve třídě s následnou konzultací, rozborem použitých metod, forem, organizace apod. Seznamování s problematikou narušené komunikační schopnosti, s jednotlivými specifiky, jak se narušení promítá do výuky žáka. Podpora komunikačního chování učitel–žák, podpora, jak u jednotlivých diagnóz komunikovat. Obecné zásady komunikace u žáka (udržovat přirozený zrakový kontakt, nechat dostatečný prostor pro vyjádření, nedávat najevo netrpělivost).

Specifická komunikace u jednotlivých druhů NKS (např. dbát na správné postavení při komunikaci se žákem, aby viděl na ústa toho, kdo s ním hovoří, přizpůsobit tomu i případně sezení ve třídě; nenaléhat na dítě, aby komunikovalo; nechávat dostatečný prostor k vyjádření; zvolení vhodného způsobu komunikace – verbální, náhradní komunikace aj.).

Metodická podpora, supervize pracovníkem SPC při individuální logopedické intervenci v ZŠ, na co se zaměřit v rámci logopedické intervence (nejen na nápravu výslovnosti, ale též na celkový rozvoj řeči, slovní zásoby, gramatických struktur a jazykového citu, fonematický sluch, sluchovou a zrakovou percepci, oromotoriku a dechová cvičení aj.). Spolupráce se školním poradenským pracovištěm (školní psycholog, speciální pedagog, školní logoped).

Čemu pomáhá

 • Pomáhá pedagogům s realizací podpůrných opatření ve všech kategoriích – organizace výuky, jaké využít metody, intervence a další.
 • Kde najít vhodné materiály, pomůcky, literaturu, případně tyto materiály, pomůcky pracovníci SPC poskytnou.
 • Při individuální logopedické intervenci.

Aplikace opatření a specifikace podmínek

 • Výjezdy pracovníků poradenských zařízení do škol.
 • Náslechy ve třídě, při individuální logopedické intervenci.
 • Telefonické konzultace.
 • E-mailové konzultace.
 • Návštěvy SPC.
 • Metodická setkání pro výchovné poradce, pedagogy, pracovníky školních poradenských zařízení.
 • Supervize.
 • Kazuistické semináře.
 • Semináře, workshopy k dané problematice.
 • Návštěvy v ZŠ logopedické a naopak (v rámci studijního volna učitele).

Rizika

 • Finanční a časové možnosti poradenských zařízení.

Ilustrační příklad

Příklad dobré praxe: Pravidelná metodická setkání logopedických asistentů a logopedů v kraji, která pořádá SPC pro narušenou komunikační schopnost, jejich součástí jsou jak odborné přednášky, tak vzájemné diskuze, konzultace mezi pracovníky SPC a pedagogy. Tato setkání probíhají již čtvrtým rokem, vždy se zúčastní kolem 50 logopedů a logopedických asistentů.

Varianty opatření dle stupňů podpory

Stupeň 1

Není nutná intervence poradenského zařízení (ale je možná – intervence, konzultace v PPP, SPC), intervence, podpora probíhá na ZŠ, je v kompetenci učitele, výchovného poradce, školního poradenského pracoviště na ZŠ, učitelka odkazuje na odborníka v oblasti komunikace (logoped).

Stupeň 2

Vždy intervence poradenského zařízení, pravidelné konzultace, metodická podpora, intenzita směrem k pedagogovi, logopedovi, terapeutovi vychází z aktuálních potřeb dítěte.

Stupeň 3

Jako u stupně 2.

Stupeň 4

Jako u stupně 2.

Stupeň 5

Jako u stupně 2.

Metodické zdroje, odkazy, odborná literatura

1. VRBOVÁ, R. a kol. Metodika práce se žákem s narušenou komunikační schopností. Olomouc: UP, 2012. ISBN 978-80-244-3312-7.

2. BENDOVÁ, P. Dítě s narušenou komunikační schopností ve škole. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3853-6.