Katalog podpůrných opatření

4.3.5.3

Trénink paměti

 • Blanka Housarová
Oblast podpory:
 • Intervence
Cílové skupiny:
 • ZŠ - 1. stupeň
 • ZŠ - 2. stupeň


Projevy na straně žáka, na které opatření reaguje

 • Žák má deficity ve vybavování.
 • Žák má oslabení krátkodobé paměti.
 • Žák má oslabení sluchové paměti.
 • Žák nereaguje na některé formy podpory/nápovědy (např. první písmeno, slabika).
 • Žák rychle zapomíná.

Popis opatření

V čem spočívá

Pamětí se rozumí schopnost organismu aktuálně přijímat, uchovávat a znovu si vybavovat osvojené obsahy duševního dění; zahrnuje každý duševní proces, na který je možné se soustředit, je tedy (stejně jako pozornost) funkcí nespecifickou. Paměť je uspořádána modulárně, tedy v odlišných a vzájemně spolupracujících oddílech (modulech). Krátkodobá paměť např. zajišťuje uchovávání informací do deseti sekund (paměť senzorická jen setiny, ikonická 1–3 sekundy, pracovní paměť až několik hodin). Vedle toho dlouhodobá paměť sice není tak živá a detailní, zato uchovává informace týdny až celý život. V dlouhodobé paměti byla diferencována jak věcná deklarativní složka, zahrnující faktické údaje, obsahující tedy informace sémantického (logicky uspořádané znalosti) a epizodického charakteru (názorné obsahy úzce vázané na emoce), tak složka procedurální, obsahující pouze strategie a postupy.

Jednotlivé fáze paměti: vštěpování (fixace), podržení (retence) a třídění informací do různých struktur (registrace) a vybavování (reprodukce), popř. znovupoznání (rekognice) – představují nejen specifické děje, ale mohou vykazovat u jedince i odlišné kvality.

Intervence pomáhá zkvalitnění a rozvoji paměťových mechanismů, které následně ovlivňují vzdělávání dětí a žáků. U žáků s NKS se vyskytuje oslabení např. ve vybraných oblastech paměti, což se učitelé opakováním a zejména trénováním snaží zlepšit. Při výuce učitel opakovaně poskytuje významné a důležité informace, vede děti a žáky k ukládání a spojování informací, učí je technikám vzpomínání.

Čemu pomáhá

 • Posílení různých druhů paměti.
 • Posílení fází paměti.
 • Nácviku technik vybavování.
 • Nácviku technik uložení.

Aplikace opatření a specifikace podmínek

Posilování paměti realizujeme pravidelným cvičením zaměřeným na různé druhy paměti či na různé fáze paměťového procesu. U žáků a dětí s NKS se zaměřujeme na sluchovou paměť, na krátkodobou paměť a na výbavnost. Posilování paměťových mechanismů realizujeme jako součást stimulace. Do trénování paměti zapojujeme rodinu, aby stimulace byla intenzivnější. Kromě vlastní stimulace paměti při výuce učíme žáky tzv. mnemotechnickým postupům, technikám vybavení informací.

Na co klást důraz

 • Vyvozování souvislostí.
 • Aktivní účast žáka.
 • Upevňování paměťových mechanismů.

Rizika

 • Zaměření na jeden druh paměti či fáze.
 • Využívání mnemotechnických pomůcek bez propojení.
 • Složité postupy zapamatování.
 • Zatěžování velkým objemem informací.

Varianty opatření dle stupňů podpory

Ve všech stupních se z celého spektra druhů paměti zaměřujeme především na tzv. sluchovou paměť.

Stupeň 1

Častým opakováním se snažíme rozvinout zejména sluchovou paměť. V tomto stupni minimálně využíváme jiných cest, např. vizualizace.

MŠ: Trénujeme mechanickou paměť. Využíváme různé druhy nápovědy (fonetickou, sémantickou, logickou), aby si žák přivykl různým formám nápovědy. Specificky v hrách trénujeme zrakovou paměť (co se změnilo), sluchovou paměť (přijela tetička z Číny), hmatovou paměť (co jsem ti dal do ruky) aj.

ZŠ: Stále ještě posilujeme mechanickou paměť. Pro výuku začínáme využívat jiné kanály (zrakové, hmatové), různé druhy nápovědy (fonetickou, sémantickou, logickou), učíme žáky mnemotechnickým postupům. Mluvíme ve skupině o tom, co nám pomáhá k zapamatování, vytváříme strategie. U starších dětí vytváříme asociace pro zapamatování potřebných informací.

Stupeň 2

MŠ: Využíváme pracovní listy pro přímou stimulaci, častější zařazování aktivit na trénink paměti, cílenou stimulaci některých druhů či fází paměti, dílčí návodné otázky ve výuce pro vybavování, opakování využíváme pro krátkodobý druh paměti.

ZŠ: Vyčlenění prostoru pro trénink paměti, cílená stimulace některých druhů či fází paměti, dílčí návodné otázky ve výuce pro vybavování, uplatňujeme častější opakování informací pro krátkodobý druh paměti, vhodné je využívání mnemotechnických pomůcek.

Stupeň 3

MŠ i ZŠ: Uplatňuje se dlouhodobá, systematická stimulace vícero druhů paměti, při výchovně-vzdělávacím procesu je nutná podpora ve formě symbolů, gest, nápověd.

Stupeň 4

MŠ i ZŠ: Uplatňují se návodné otázky pro vybavování, posilování krátkodobé paměti opakováním pokynů, využívání symbolů a značek pro vybavování. V této úrovni zařazujeme prvky kompenzace pro oslabenou paměť.

Stupeň 5

MŠ i ZŠ: Dlouhodobé posilování mechanické paměti, krátkodobé paměti, opora o zrakovou paměť, využívání symbolů pro vybavení informací, kompenzace deficitů v paměti.

Metodické zdroje, odkazy, odborná literatura

1. Krejčová, L. Žáci potřebují přemýšlet. Praha: Portál, 2013. ISBN 978-80-262-0496-1.

2. REZKOVÁ, T. Cvičíme paměť. Praha: PPPP, 2010.

3. Suchá, J. Trénujte si paměť. Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-791-6.

4. SUCHÁ, J. Cvičení paměti pro každý věk. Praha: Portál, 2008. ISBN 978-80-7367-438-0.