Katalog podpůrných opatření

4.3.4

Intervence nad rámec běžné výuky

 • Jana Brozdová
Oblast podpory:
 • Intervence
Cílové skupiny:
 • ZŠ - 1. stupeň
 • ZŠ - 2. stupeň


Projevy na straně žáka, na které opatření reaguje

 • Žák má mezery ve zvládání učiva vzhledem k nedostatkům vzniklým na základě jeho narušené komunikační schopnosti.
 • Žák z důvodu dlouhodobé absence nezvládá navázat na vyučovací tempo třídy.

Popis opatření

V čem spočívá

Intervencí nad rámec běžné výuky rozumíme speciálněpedagogickou podporu, kterou pedagogové věnují žákům nad rámec běžného vyučování. Při vzdělávání žáků se mohou během vyučování objevit překážky, které žákovi nedovolí plnit všechny úkoly ve společném tempu s ostatními spolužáky. Problémy nemusí být natolik závažné, že by byla nutná úprava vzdělávacích podmínek, ale k jejich odstranění je potřeba více dalšího vysvětlení, opakování, procvičování učiva, poskytnutí delší časové dotace.

Snaha vzdělávat žáka v rámci školy mimo vyučování by tedy měla vést k docvičování učiva, které žák nezvládl v přímém vyučovacím procesu. Toto opatření také napomáhá zmírňovat dopady dlouhodobé absence žáka v edukaci. Je zaměřeno mimo jiné na rozvoj komunikačních a obecně sociálních dovedností, kterými žák není vybaven (jsou v rozporu s jeho fyzickým věkem a ontogenetickým vývojem) a které nemusí být obsahem vzdělávacích programů.

Čemu pomáhá

 • Osvojení probírané látky, její fixaci a propojování do souvislostí s ostatními jevy.
 • Odstranění nebo alespoň zmírnění nedostatků, které během vyučování zpomalují tempo žáka.

Aplikace opatření a specifikace podmínek

Zvláště u žáků s vývojovou dysfázií a opožděným vývojem řeči je důležité soustavné ústní, ale i písemné opakování dosud probraného učiva zejména v českém jazyce – zvyšuje se tak rozsah slovní zásoby, trénuje se morfologicko-syntaktická rovina jazyka a v neposlední řadě také foneticko-fonologická a pragmatická rovina. Tito žáci mají často oslabenou grafickou stránku jazyka – dodatečný rozbor čteného a psané ho textu jim napomáhá pochopit a zapamatovat si probírané učivo.

Na co klást důraz

 • Systematické a pravidelné docvičování oslabených oblastí, ve kterých žák potřebuje podpořit.
 • Motivace žáka k soustavné přípravě na vyučování také v domácím prostředí.

Rizika

 • Žák může být po vyučování již unaven, pokud doučování probíhá ráno, nemusí být ochoten dříve vstávat, komplikace mohou být např. s dopravou do školy apod.
 • Žák doučování považuje spíše „za trest“.
 • Ostatní spolužáci se mohou žákovi posmívat, že zůstává „po škole“.
 • Pedagogický pracovník nemá časový prostor pro doučování.

Ilustrační příklad

Žákyně 3. třídy s přetrvávajícími nedostatky v oblasti receptivní i expresivní složky řeči se začala potýkat s nárůstem učiva, v českém jazyce šlo zejména o vyjmenovaná slova. Pro tuto snaživou dívenku bylo velmi nesnadné smířit se s tím, že si není schopna zapamatovat soubor vyjmenovaných slov, zatímco ostatní spolužáci se zvládnutím této látky většinou problém neměli. Třídní učitelka se holčičce věnovala dvakrát týdně po vyučování, kdy pomocí tabulek a počítačového programu zaměřeného na právě probíraný jev spolu fixovaly již probrané učivo. Dívenka se naučila pomocí těchto pomůcek pracovat a dokázala se sama orientovat ve vyjmenovaných slovech.

Varianty opatření dle stupňů podpory

Stupeň 1

Podpůrné opatření nemusí být vždy potřeba aplikovat, žák si zvládne látku osvojit při systematické a důsledné domácí přípravě, pokud je k tomu veden. Žák si zvládá zapamatovat probírané učivo s dopomocí pedagogického pracovníka po vyučování. Během vyučování je vhodné zařazovat časté opakování nově naučených jevů, cíleně upozorňovat na další souvislosti právě probíraného učiva s jinými dosud získanými informacemi.

Stupeň 2

Žák může občasně selhávat při pochopení informace, při jejím zpracování. Často se nedokáže jasně vyjádřit. Potřebuje větší časovou dotaci na pochopení a vypracování úkolu. Školní doučování (ať už skupinové, nebo individuální) žákovi velmi prospívá, pokud je prováděno systematicky a je podpořeno každodenní domácí přípravou.

Stupeň 3

Žák může pravidelně selhávat při pochopení informace, při jejím zpracování. Většinou se nedokáže jasně vyjádřit. Potřebuje větší časovou dotaci na vypracování úkolu, vedení pedagoga mu napomáhá pochopit slovní instrukce. Školní doučování žákovi velmi prospívá, pokud je prováděno systematicky. Důležité je podpořit zapamatování probírané látky každodenní domácí přípravou. Zde je již nutné i při školním doučování částečně modifikovat obsah učiva, připravovat pracovní listy, využívat kompenzační pomůcky. Jako vhodná se jeví práce ve dvojici či ve skupině, efektivní je zařazovat zážitkové učení. Někdy je třeba doučování naopak individualizovat.

Stupeň 4

Viz stupeň 3 a za podpory asistenta pedagoga.

Stupeň 5

Dítě pracuje většinou individuálně, často pod vedením asistenta pedagoga. Při vysvětlování již probraného učiva většinou není možné postupovat skupinově. Individuální práce převládá. Využívají se kompenzační pomůcky, pracovní listy, učivo je zjednodušeno a modifikováno.

Metodické zdroje, odkazy, odborná literatura

1. VRBOVÁ, R. a kol. Metodika práce se žákem s narušenou komunikační schopností. Olomouc: UP, 2012. ISBN 978-80-244-3312-7.