Katalog podpůrných opatření

6.4

ROLE ŘEDITELE VE VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S SVP

  • doc. Mgr. PaedDr. Jan Michalík, Ph.D.
  • Mgr. Jindřich Monček
  • PaedDr. Pavlína Baslerová
  • PaedDr. Petr Hanák, Ph.D.

Ředitel školy má zásadní vliv na nastavení všech procesů, které ve školním společenství probíhají. Spadá sem kromě jiného vytváření „pohody hmotného, sociálního a organizačního prostředí“; přístup k učení žáků jako k smysluplné, aktivně pojaté a konstruktivní činnosti, podpora školy jako modelu demokratického společenství a její otevřenosti směrem k okolí. To vše lze zahrnout pod pojem „kultura školy“. Metodika práce s Katalogem PO pro žáky se SZN (Metodika, 2015) k tomu uvádí, že podpůrná opatření a jejich aplikace mají naději na zlepšení situace na škole tehdy, když je splněna nutná podmínka: škola vnímá jako klíčový parametr vlastní úspěšnosti kvalitu vztahů, a nikoli primárně výkon (který se v prostředí se silnou pozitivní kulturou, klimatem dostaví tak jako tak sám).

Ředitel školy je zodpovědný za podporu pedagogických principů na úrovni školy, které k inkluzivnímu zaměření školy výrazně přispívají. Jejich základem je zaměření na potřeby všech zainteresovaných jedinců (žáka, učitele, rodičů, vedení školy). Jakákoli intervence vychází ze systémového pohledu na realitu – změnou jednoho principu se mohou měnit i další věci. Při vzdělávání se pomáhá každému dítěti dosáhnout na jeho individuální maximum, rozvíjet zvídavost a umožnit mu přebírat zodpovědnost za jeho učení.

Pro zaměření školy na podporu inkluzivních principů musí ředitel školy získat další pracovníky školy, kteří mu pomohou proměnit „paradigma školy“ ve prospěch „podpůrného přístupu školy“. Tomuto záměru výrazným způsobem pomáhá ustanovení týmu odborníků školního poradenského pracoviště (dále jen ŠPP) s jasně formulovanými kompetencemi a odpovědností. Dobře fungující ŠPP zajišťuje žákům, pedagogům i rodičům servis speciálněpedagogických i psychologických služeb, který má tu přednost, že je dostupný ihned a je perfektně sladěný s potřebami školy.

Ředitel školy ve své náročné roli člověka zodpovědného za vzdělávání všech žáků, profesní rozvoj všech pedagogů, za uspokojení nároků všech rodičů se může obracet na dobře fungující tým ŠPP jako na konzultanta, případně garanta při řízení kvality vzdělávacího procesu školy. Na základě zkušeností škol, ve kterých ŠPP úspěšně pracuje, lze doporučit, aby tým ŠPP tvořili speciální pedagog, školní psycholog, výchovný poradce, kariérní poradce, metodik prevence, asistenti pedagoga. Zároveň je žádoucí, aby všichni tito lidé spolupracovali alespoň jednou za čtvrt roku se supervizorem.

Významnou součástí poradenských služeb ŠPP je např. systém screeningu potřeb žáků. Např. logopedický screening všech žáků v 1. ročníku, screening SVP a nadání ve 2. ročníku, screening překážek v učení a zapojení z důvodu sociokulturně znevýhodněného prostředí žáka a další. Speciálněpedagogické a psychologické služby mohou být poskytovány rodičovské veřejnosti a pedagogickým pracovníkům. Pro ty může spolupráce s odborníky ŠPP představovat další vzdělávání svého druhu na vlastním pracovišti.

Odborníci ŠPP se postupně stanou integrovanou součástí života školy. Jejich výhodou je, že mohou posoudit potřeby žáků v kontextu dynamiky školního života. ŠPP je vnímáno jako partner ředitele, ředitel předkládá odborníkům ŠPP své zakázky, případně mohou odborníci ŠPP odpovídat přímo za některé oblasti fungování školy. Můžeme se domnívat, že zavádění podpůrných opatření (zejména těch pro žáky ze sociokulturně znevýhodněného prostředí) bude úspěšné, pokud se ve školách vytvoří odborná podpora učitelům právě díky odborníkům ŠPP.