Katalog podpůrných opatření

6.8

METODIK PREVENCE

  • doc. Mgr. PaedDr. Jan Michalík, Ph.D.
  • Mgr. Jindřich Monček
  • PaedDr. Pavlína Baslerová
  • PaedDr. Petr Hanák, Ph.D.

Školní metodik prevence (dále i jen ŠMP) je „základní součástí“ školního poradenského pracoviště (spolu s výchovným poradcem, případně školním speciálním pedagogem a psychologem), zabývá se převážně činnostmi spojenými s prevencí sociálně nežádoucích jevů. Jeho pracovní pozice je ustanovena na každé základní a střední škole.

ŠMP vykonává svou činnost při plném pedagogickém úvazku. Pokud je absolventem studia určeného k výkonu specializované činnosti: prevence sociálněpatologických jevů v rozsahu nejméně 250 hodin (dle vyhlášky č. 317/2005 Sb.), náleží mu za výkon jeho funkce specializační příplatek ve výši 1000–2000 Kč měsíčně (dle zákoníku práce). Náplň práce související s výkonem činnosti metodika prevence je uvedena v příloze č. 3 k vyhlášce č. 72/2005 Sb.

Jedním z úkolů metodika prevence je i příprava podmínek pro integraci žáků se specifickými poruchami chování ve škole a koordinace poskytování poradenských a preventivních služeb těmto žákům školou a specializovanými školskými zařízeními.

Z náplně činností, které ŠMP realizuje, je patrné, že tento pracovník sehrává ve školách se žáky, jejichž speciální vzdělávací potřeby vyplývají ze sociálního znevýhodnění, zásadní roli. Úroveň jeho činnosti velmi záleží na úrovni jeho odborných kompetencí, na pravomocích delegovaných ředitelstvím školy a osobnostních kvalitách. Jedině plně kompetentní pedagog dokáže dnes v této roli obstát tak, aby jeho činnost neměla pouze formální charakter.